Được kêu gọi để ngợi khen - 3

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2:9-10

Bây giờ xin bạn lưu ý điều Phi-e-rơ nói trong cụm từ cuối cùng của câu 9. Ông cho biết không chỉ chúng ta là dân được lựa chọn, mà chúng ta cũng là “dân thuộc về Đức Chúa Trời”. Bạn và tôi là sở hữu riêng của Đức Chúa Trời.

Bạn có nhớ sứ đồ Phao-lô nói gì trong 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 không? Ông viết: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?  Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Bạn không phải thuộc về mình nữa. Đức Chúa Trời đã mua bạn với một giá cao. Giá ấy là gì? Đó là mạng sống của Con Ngài. Ngài yêu bạn và tôi đến nỗi Ngài đã sai Con một của Ngài, Chúa Cứu Thế Jê-sus, đến chịu chết, đổ huyết tại Gô-gô-tha để mua chuộc chúng ta, hầu chúng ta trở thành những người thuộc riêng về Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta là như vậy đó.

Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta thành một dân đặc biệt. Điều mà tôi muốn bạn lưu ý ở đây là Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở nên một dân đặc biệt vì một mục đích đặc biệt. Mục đích đặc biệt đó là gì? Xin bạn xem trong câu 9:

[9] Nhưng anh em là DÒNG GIỐNG ĐƯỢC LỰA CHỌN, là CHỨC THẦY TẾ LỄ nhà vua, là DÂN THÁNH, LÀ DÂN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI,…

Để làm gì? Phi-e-rơ viết tiếp:

[9] … hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 

Câu Kinh thánh vừa đọc không những cho biết bạn là ai mà còn nói rõ vì sao Đức Chúa Trời đã khiến bạn thành ra như hiện nay.

Câu này muốn nói: Phải chăng anh em muốn biết vì sao anh em là dân được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, dân thánh? Phải chăng anh em muốn biết vì sao anh em thuộc riêng về Đức Chúa Trời? Ấy là để anh em ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống. Đó chính là ý cụm từ: “Hầu cho anh em ra giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em.” Vâng, Đức Chúa Trời kêu gọi và lựa chọn chúng ta vì một mục đích đặc biệt, đó là để chúng ta ngợi khen Ngài.

Bây giờ, nếu tôi có bổn phận ngợi khen Ngài, thì trước hết tôi cần phải hiểu ngợi khen nghĩa là thế nào. Ngợi khen Chúa tức là chúc tán Ngài vì cớ chính Ngài và vì những công việc Ngài đã làm. Lát nữa đây, chúng ta sẽ đọc một số Thi thiên, và bạn sẽ thấy những người viết các Thi thiên này cứ ca ngợi Đức Chúa Trời vì những công việc và hành động quyền năng của Ngài. Đó chính là tán dương chính Đấng chí tôn. Đó chính là chúc tụng những thuộc tính của Ngài. Đó chính là tôn cao danh Ngài. Đó chính là yêu mến Ngài, kính thờ Ngài. Ca ngợi nghĩa là như vậy.

Hoạt động ca ngợi Chúa không bị giới hạn trong ngôi nhà thờ, mà nó là một điều gì đó trở thành sự sống của chúng ta. Nó cũng giống như khi bạn yêu ai thì bạn không thể nín thinh nhưng muốn bày tỏ nó ra.

Chúng ta cùng xem trong Thi thiên 100:

[1] Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 

[2] Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài 

[3] Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 

[4] Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài.Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 

[5] Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Trong câu cuối chúng ta vừa đọc nói lên động lực để ca ngợi. Vì sao? Vì chúng ta bắt đầu tập chú vào Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào – “Ngài là thiện”, “sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi”, “sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” Bạn thấy đấy, khi bạn ca ngợi Chúa thì Ngài trở thành tiêu điểm tập chú của bạn. Và khi bạn và tôi khởi sự tập chú vào Ngài, thì chúng ta sẽ nhớ lại và nghĩ đến mọi việc mà Ngài đã làm.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký