Được kêu gọi để ngợi khen - 4

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2:9-10

Bây giờ chúng ta xem Thi thiên 105:1-4:

[1] Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài! 

[2] Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài 

[3] Hãy khoe mình về danh Thánh Ngài; nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc! 

[4] Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. 

Câu 6:

[6] Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán.

Đây là những lời động viên đầy khích lệ đối với chúng ta.

Rồi, xin bạn lật sang Thi thiên 113:1-4:

[1] Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va hãy, ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. 

[2] Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Từ bây giờ cho đến đời đời! 

Xin bạn lưu ý:

[3]Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 

Bạn và tôi phải ca ngợi Ngài từ khi chúng ta thức dậy, và ca ngợi Ngài suốt ngày cho đến khi chúng ta đi ngủ. Đó là điều Ngài dạy ở đây. Câu 4:

[4] Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời. 

Thi thiên 117:

[1] Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân khá ca tụng Ngài! 

[2] Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; sự chơn thật Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. ! Ha-lê-lu-gia!

Thi thiên 147:1:

Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.

Như thế, khi chúng ta ra mắt Chúa và ngợi khen Chúa, thì Ngài cho biết đó là điều tốt lành. Không chỉ có vậy, mà Ngài còn cho biết đó là điều vui thích và hợp lẽ. Chúng ta được dựng nên để ngợi khen Chúa. Ca ngợi Chúa phải là đặc điểm của cộng đồng người Cơ-đốc; chúng ta cần tôn thờ Ngài và tôn cao Ngài vì cớ chính Ngài. Vì sao? Vì nó phù hợp với tôi theo như Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi.

Bây giờ, tôi xin đọc thêm một số câu Kinh thánh nữa, trong Thi thiên 150:1-4. Mời bạn cùng nghe:

[1] Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!

Sự ngợi khen bên trong đền thờ.

[1] Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài! 

Bây giờ là ở ngoài.

[2] Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài!

Hãy nhìn xem những điều Đức Chúa Trời đã làm.

[2] Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài! 

Hãy xem Ngài là Đấng thế nào.

[3] Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đờn sắt, đờn cầm mà ca tụng Ngài!

[4] Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài!...

Ồ, câu này nói gì vậy? “Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài.” Bạn nghĩ rằng tác giả không thực sự có ý nói như thế ư? Thưa, đó chính là điều ông muốn nói.

Bên trong tôi có một suối sự sống. Khi Chúa Cứu Thế Jê-sus được tôn cao, thờ phượng, tán dương, và khi những công việc quyền năng của Ngài được nhắc đến, thì làm sao chúng ta có thể nín lặng được? Vì vậy, khi Kinh thánh bảo “hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài,” thì Kinh thánh thực sự muốn nói như vậy.

Nhưng cũng có những lúc trong đời sống người ta thấy vui sướng về Chúa Jê-sus, họ thấy choáng ngợp vì Ngài, đến nỗi họ không thể ngồi yên được. Kinh thánh cho biết họ thậm chí muốn nhảy múa nữa kia.

Thế nên không kỳ lạ sao nếu chúng ta cứ giữ yên lặng? Bạn có biết vì sao chúng ta không dám nhảy múa không? Vì chúng ta nhìn việc nhảy múa theo cách nhìn của thế gian và cách nhìn của Hội thánh truyền thống, không theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Đó là xuất phát điểm của thái độ yên lặng này. Chúng ta đang hành động theo điều mình cảm nhận thay vì theo lẽ thật.

Mời bãn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký