Kinh nghiệm điều tốt nhất Chúa dành cho ta-2

Kinh thánh: Dân số ký 13-14

Hôm nay tôi chia xẻ một số điều mà chính tôi đã kinh nghiệm trong nhiều năm tháng – một số điều cần nhớ trước khi quyết định. Và tôi tin rằng chúng sẽ giúp chúng ta có những quyết định khôn ngoan đẹp lòng Chúa. Nhiều người nói: Tôi tin Đức Chúa Trời; tôi đã tìm kiếm ý muốn của Ngài về vấn đề này và đây là điều tôi tin là Ngài tỏ cho tôi… Nhưng thường thì họ không thực sự hết lòng tìm kiếm sự dẫn dắt thiên thượng của Ngài cũng như tìm biết đâu là điều tốt nhất mà Ngài dành cho mình. Thế nên những gì chúng ta sẽ làm trong sứ điệp hôm nay đơn giản chỉ là cùng nhau suy gẫm một ít về vấn đề này. Bây giờ, chúng ta sẽ xem qua một số câu trong chương 13-14 của sách Dân số ký. Các chương này là bài ký thuật về dân sự của Đức Chúa Trời đến đất hứa nhưng đã thực hiện một quyết định sai lầm chết người. Chúng ta sẽ đọc từ 13:25 – 14:4, nói về phản ứng của dân sự sau khi những người được sai đi do thám xứ Ca-na-an trở về.

[25] “Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về. 

[26] “Tới rồi bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng Pha-ran tại Ca-đe mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. 

[27] “Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây. 

[28] “Mà dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có thấy con cái của A-nác ở đó.

[29] “Dân A-ma-léc ở miền nam, dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở trong núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh.

[30] “Ca-lép bèn làm cho dân sự đương lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta thắng hơn được.

[31] “Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta

[32] “Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình, hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn

[33] “Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn tức là con cháu của A-nác thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.

Chương 14:

[1] Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. 

[2] Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô hay là đã chết trong đồng vắng nầy! 

[3] Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ nầy đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? 

[4] Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ê-díp-tô đi. 

Tôi muốn cùng bạn suy gẫm một số điều sau đây. Trong rất nhiều quyết định mà chúng ta phải đưa ra trong đời sống, có những quyết định chúng ta biết là quan trọng hay không quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những quyết định chúng ta cho là không quan trọng, nhưng thực sự thì không phải thế.

Vi vậy, điều đầu tiên mà cần nhớ là thế này: Khi bạn và tôi phải quyết định, nhất là những quyết định quan trọng mà chúng ta có thể xác định được, hãy nhớ thế này. Thứ nhất, đường lối của Đức Chúa Trời luôn luôn là đường lối tốt nhất. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã trù định điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Vì sao? Vì Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành.

Mặc dầu điều tốt nhất mà Ngài dành cho mỗi người mỗi khác, nhưng điều tốt nhất Ngài dành cho chúng ta chính là điều thích hợp nhất với chúng ta theo như cách mà Ngài tạo ra mỗi người – từ tính cách, tính tình, cho đến tài năng, khả năng. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm, bất cứ quyết định nào Ngài muốn chúng ta thực hiện đều là những điều tốt nhất Ngài dành cho chúng ta. Vì sao? Vì Ngài đã tạo nên chúng ta để chúng ta được trở nên giống như Con của Ngài là Chúa Jê-sus. Đức Chúa Trời không tạo ra chúng ta để trở nên con của Ngài mà lại dành cho chúng ta những gì không phải là tốt nhất. Sở dĩ phần lớn chúng ta không kinh nghiệm được điều tốt nhất chính là vì những lựa chọn sai lầm của mình.

Vì thế, câu hỏi ở đây là: Tôi có muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời không? Nếu tôi muốn điều tốt nhất mà Ngài dành cho mình, thì tôi cần tự hỏi: Tôi có thực sự tin rằng trong mỗi một quyết định, Đức Chúa Trời đã chọn điều tốt nhất cho tôi hay không? Và câu trả lời là quả đúng như thế, dựa theo những gì Kinh thánh cho biết.

Nhưng việc Đức Chúa Trời đã dành điều tốt nhất cho tôi không có nghĩa là đương nhiên tôi sẽ nhận được điều tốt nhất ấy. Thế thì làm sao tôi có thể nhận được điều tốt nhất mà Ngài dành cho mình? Tôi phải lựa chọn. Đức Chúa Trời không muốn ép bạn và tôi chọn những gì Ngài đã chọn cho chúng ta. Ngài không ép chúng ta phải chọn điều tốt, điều đúng, nhưng Ngài dự bị để chúng ta có thể có được chính điều tốt nhất của Ngài, nếu chúng ta chọn điều đó.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký