Nếm trải thất bại vì không tin-1

Kinh thánh: Dân số ký 13 & 14

Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Điều bạn và tôi phải luôn tự hỏi mình là Đức Chúa Trời nhìn trở ngại này trong đời sống của chúng ta như thế nào.

Nhiều người trong chúng ta đã biết câu chuyện trong Cựu Ước về Đa-vít và Gô-li-át. Gô-li-át chế nhạo và dọa dẫm đạo binh Y-sơ-ra-ên đang run sợ. Nhưng Đa-vít đã phân tích tình hình và đáp ứng lại bằng đức tin: Ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình sự chiến thắng.

Tương tự, Đức Chúa Trời thường đưa những thách thức đến với chúng ta. Tuy nhiên, thay vì hành động như Đa-vít, chúng ta lại ứng xử giống như đạo binh Y-sơ-ra-ên. Chúng ta đánh giá khả năng thành công dựa trên năng lực của mình mà không lưu ý gì đến Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hành động như thế, chúng ta sẽ phải “Nếm trải thất bại vì không tin.”

Có bao giờ bạn ý thức mình đã đánh mất biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời sống chỉ vì không sẵn sàng tin Đức Chúa Trời khi Ngài đưa đến cho bạn một điều gì đó mà có thể bạn cảm thấy mình không đủ sức để đạt đến hay vượt qua, hay chưa? Hãy thử xem đã bao nhiêu lần phước lành của Đức Chúa Trời đã vụt khỏi chỉ vì lòng vô tín của chúng ta? Các ơn phước này đã ở trong tầm tay của và đáng ra chúng ta đã có thể nắm lấy chúng nếu chúng ta sẵn lòng tin những gì Đức Chúa Trời đang tìm cách phán với mình.

Là con cái Chúa, chúng ta là người có lòng tin, vì đức tin chính là nền tảng của toàn bộ mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng thường thì khi chúng ta lại thất bại trong đức tin. Sự thất bại này là thế nào? Chúng ta thất bại trong đức tin khi chúng ta không thể hiện được đức tin trước một sự thách thức nào đó. Vâng, bạn thất bại khi bạn không vận dụng đức tin để thắng hơn thách thức đó. Tình trạng này có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau đây. Đôi khi nó xảy đến cho chúng ta ngay khi chúng ta vừa được Đức Chúa Trời thách thức làm một công việc gì đó trong sự hầu việc Ngài, trong nghề nghiệp, trong đời sống gia đình, v.v… Và vừa khi đối mặt với thách thức này, chúng ta lại nhìn vào những trở ngại và cho rằng: Mình không thể vượt qua được. Thế là chúng ta bị thất bại ngay từ đầu. Trường hợp thứ hai là chúng ta giống như Phi-e-rơ, tức là khởi đầu với đức tin nhưng rồi thất bại giữa chừng. Phierơ chấp nhận thách thức để bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Jê-sus, nhưng rồi đang khi bước đi bằng đức tin, ông lại hoảng sợ và hòng sụp xuống nước. Như vậy, hai trường hợp ở đây là chúng ta có thể thất bại ngay khi vừa mới đối diện với thách thức, hoặc có thể sau khi đã chấp nhận thách thức nhưng không thể vượt qua được.

Nếu sẵn Kinh thánh, xin mời bạn cùng lật ra sách Dân số ký, chương 13 và 14. Chúng ta sẽ trích dẫn nhiều câu trong hai chương này. Tôi sẽ không đọc toàn bộ, mà chỉ nói qua về bối cảnh của những gì đang diễn ra. Dân Y-sơ-ra-ên đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Dưới sự lãnh đạo của Môi-se và bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, họ đã vượt qua Hồng Hải để hướng về đất hứa. Bây giờ, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se: Hãy sai những thám tử đi dọ thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Tuân theo mạng lệnh này của Chúa, Môi-se cho các thám tử biết chính xác họ phải làm gì. Ông căn dặn họ đi thăm dò để biết đất hứa ra sao, dân xứ đó đông hay ít và mạnh yếu thế nào, thành trì ra sao, đất đai có màu mỡ không, v.v… rồi trở về tường thuật lại cho mọi người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, các thám tử trở về. Nhưng họ không đồng ý với nhau. Thật ra, họ có hai bản báo cáo hoàn toàn trái ngược nhau. Có hai người trong số những người đi dọ thám trở về nhận định: Được, chúng ta có thể thắng hơn. Nhưng đa số thì nói rằng sẽ chẳng làm gì được đâu. Thế là cuối cùng, dân sự xuôi theo lời bàn của đa số rằng họ sẽ không thể tiến chiếm đất hứa được. Hậu quả là, theo như Kinh thánh cho biết, Đức Chúa Trời đã lưu đày họ trở lại sa mạc trong bốn mươi năm cho đến khi toàn bộ những người lớn đã qua đời hết, và Ngài trao trách nhiệm cho Giô-suê, để ông dẫn thế hệ con cháu của họ vào đất hứa 40 năm sau đó.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 8
   Đăng nhập | Đăng ký