Portrait of Grace - part 03 of 08

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“PORTRAIT OF GRACE”

Part 03 of 08

 

LỜI GIỚI THIỆU: Có lẽ tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng. Đây là một nhân vật trong một gia đình có hai anh em.  Người em đòi cha chia cho mình phần gia tài mà trước sau gì anh ta cũng được nhận.  Sau đó anh ta đem gia tài đó đi phương xa và phung phí hết sạch.  Đến khi không còn tiền bạc trong tay, phải làm thuê cho người khác mà không đủ ăn thì người con trai đó mới tỉnh ngộ, quay về với cha mình xin một chân làm thuê để khỏi chết đói.  Nếu câu chuyện chỉ có thế thì không có gì đáng nói.  Gieo gì gặt nấy mà.  Thậm chí câu chuyện có thể kết thúc tồi tệ hơn.  Người cha có thể trút đổ cơn giận trên đứa con hư hỏng và đuổi đi, không thèm nhìn mặt.  Thực tế đã có một người con hư hỏng tương tự đã bị cha đuổi đi nên đã tìm đến cái chết.  Nhưng ở đây, chúng ta thấy người cha trong câu chuyện thật đầy ân điển: Không la mắng, không trách móc mà đầy yêu thương, vui mừng tiếp nhận anh ta trở về với thân phận đầy đủ của người con. Tuy nhiên, cũng trong Kinh Thánh, chúng ta lại gặp một trường hợp khác, không giống với trường hợp nói trên về bối cảnh, nhưng lại cũng có một người cha đầy yêu thương đã quan tâm lo lắng đến người con vì hoàn cảnh đặc biệt phải bỏ nhà ra đi.  Người Cha được đề cập ở đây chính là Đức Chúa Trời.  Còn người con là Gia-cốp mà chúng ta đã từng được nghe nói đến trong sứ điệp lần trước.  Vì làm theo ý riêng, theo ý muốn của con người, Gia-cốp xung đột dữ dội với người anh song sinh của mình và buộc phải từ giả cha mẹ đi sang xứ khác. Trên đường lữ hành cô đơn, Gia-cốp gặp được một sự kiện đầy ấn tượng ảnh hưởng suốt cả cuộc đời ông về sau.  Kính mời quý thính giả theo dõi để biết đây là sự kiện gì.

 

SECTION A

 

1)     Hello, listening friends. 

Xin kính chào quý thính giả.

2)     We are so glad that you have joined us today.

Chúng tôi rất vui khi quý vị tham gia với chúng tôi hôm nay.

3)     We are in the midst of a series of messages about God’s grace.

Chúng ta đang ở giữa một loạt sứ điệp về ân điển của Đức Chúa Trời.

4)     We are calling this series, “Portrait of Grace;”

Chúng tôi gọi loạt sứ điệp nầy là “Chân Dung Của An Điển;”                         

5)     and, today, we’ll be looking at Genesis, Chapter 28, verses 10 to 22.

Và hôm nay, chúng ta sẽ học trong Sáng Thế Ký đoạn hai mươi tám, từ câu mười đến câu hai mươi hai.

6)     You know, my listening friend, if you traveled the world over, as I have done, you see broken people everywhere.

Thưa quý thính giả, quý vị biết không, nếu quý vị đi khắp thế giới, như tôi đã làm được, quý vị sẽ thấy những con người đau khổ ở khắp mọi nơi.

7)     Rich and poor alike, they all get sick and die.

Người giàu cũng như người nghèo, đều đau ốm và rồi chết.

8)     They all go through loss and pain of all kinds;

Họ đều trải qua sự mất mát và đủ thứ nỗi đau;

9)     but what I want to tell you is that those times can be times of blessing;

nhưng điều tôi muốn nói với quý vị là những thời điểm đó có thể trở thành những thời điểm của ơn phước;

10)and, in today’s message, we find Jacob broken and alone with God.

Và, trong sứ điệp hôm nay, chúng ta thấy Gia-cốp đau khổ và ở một mình với Đức Chúa Trời.

11)He has a stone for a pillow and the stars for a blanket.

Ong có một hòn đá để làm gối và những ngôi sao làm mền.

12)He has the hard ground for a mattress and no mother to look out for him.

Ong có nền đất cứng làm đệm và không có mẹ ở bên để canh chừng cho ông.

13)He has no business to attend to and no scheming to occupy his attention.

Ông không có công việc nào để theo đuổi và không có kế hoạch nào để bận rộn.

14)He is in the wilderness all alone with God in Bethel;

Ong đang ở trong đồng vắng một mình với Đức Chúa Trời tại Bê-tên;

15)but I don’t want you to miss the way God deals with His broken children.

Nhưng tôi không muốn quý vị bỏ lỡ phương cách Đức Chúa Trời tiếp xúc với những con cái đau khổ của Ngài.

16)You will have expected God to appear to Jacob in the wilderness and say to him, “You are a miserable sinner.

Có lẽ quý vị đã mong đợi Đức Chúa Trời sẽ hiện ra với Gia-cốp trong đồng vắng và nói với ông, “Ngươi là một tội nhân khốn khổ.

17)You conspired with your mother to deceive your father.

Ngươi đã cấu kết với mẹ ngươi để lừa dối cha ngươi.

18)You have missed your opportunity and I cannot use you any more.

Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi và ta không thể tiếp tục sử dụng ngươi nữa.

19)Look at yourself now—all alone and desperate. Don’t look to Me for help.”

Hãy tự nhìn lại mình lúc này đi- một mình và tuyệt vọng. Đừng mong chờ Ta giúp gì hết.”

20)Is that what the Bible said?

Đó có phải là điều Kinh Thánh đã chép không?                                 

21)No.

Không phải.                                                                                   

22)The way God deals with us when we are broken is not to punch us in our wounds.

Cách Đức Chúa Trời tiếp xúc với chúng ta khi chúng ta đau khổ không phải là đánh vào các vết thương của chúng ta.

23)The way God deals with us when we are down is not to kick us.

Cách Đức Chúa Trời tiếp xúc với chúng ta khi chúng ta gục ngã không phải là đá chúng ta.

24)The way God deals with us when we are burdened with guilt is to pour out His grace.

Cách Đức Chúa Trời tiếp xúc với chúng ta khi chúng ta mang nặng tội lỗi là tuôn đổ ân điển của Ngài ra.

25)Today, I have a word from the Lord to all those who are either broken or heading for brokenness.

Hôm nay, tôi có một lời từ nơi Chúa dành cho những ai đang đau khổ hoặc đang bị đùa đến sự đau khổ.

26)I want to tell you three things that you must never forget about your Bethel experience.

Tôi muốn nói với quý vị ba điều mà quý vị không bao giờ được quên về kinh nghiệm Bê-tên của quý vị.

27)First, rejoice when you are in your Bethel experience.

Thứ nhất, hãy vui mừng khi quý vị đang kinh nghiệm Bê-tên của chính mình.

28)Secondly, respond immediately to your Bethel experience;

Thứ hai, hãy đáp ứng ngay lập tức với kinh nghiệm Bê-tên của quý vị;

29)and, thirdly, remember to return to your Bethel often.

Và, thứ ba, hãy nhớ quay lại Bê-tên thường xuyên.               

30)What do I mean when I say, “Rejoice when you are in your Bethel?”

Tôi có ý gì khi nói, “Hãy vui mừng lên khi quý vị đang ở Bê-tên của mình?”

31)Because, most often, Bethel is the only place where God can get your attention.

Bởi vì, thường thì, Bê-tên là nơi duy nhất Đức Chúa Trời có thể khiến quý vị chú ý.

32)Because, most often, Bethel is the only place where you are not distracted by other things.

Bởi vì, thường thì, Bê-tên là nơi duy nhất quý vị không bị phân tâm bởi những điều khác.

33)Because, most often, Bethel is the only place where you are ready to hear God;

Bởi vì, thường thì, Bê-tên là nơi duy nhất quý vị sẵn sàng lắng nghe Đức Chúa Trời;

34)so, if you view your Bethel experience positively,

vì vậy, nếu quý vị nhìn xem kinh nghiệm Bê-tên của quý vị cách tích cực, 

35)you will see it as an opportunity to encounter the living God.

Quý vị sẽ thấy đó là một cơ hội để đối mặt với Đức Chúa Trời hằng sống.

36)You will not see your hardship as a place from which you want to flee,

Quý vị sẽ không thấy những khó khăn của mình là điều quý vị muốn chạy trốn khỏi,

37)but a place in which you encounter the living God.

Nhưng là một nơi quý vị đối mặt với Đức Chúa Trời hằng sống.

38)For most of us, our natural reaction when we get into our Bethel experience is to cry out to the Lord, “Get me out of this!

Đối với hầu hết chúng ta, phản ứng tự nhiên của mình khi chúng ta bước vào kinh nghiệm Bê-tên là khóc với Chúa, “Xin đem con ra khỏi đây!

39)Lord, do something and do something quick!

Lạy Chúa, xin Ngài làm điều gì đó đi và xin làm nhanh lên!       

40)Lord, find me a way out!”

Lạy Chúa, xin chỉ cho con lối ra!”                                           

41)Instead, ask yourself, “Why am I here in my Bethel?”

Thay vào đó, hãy tự hỏi mình, “Tại sao tôi lại ở đây, Bê-tên của tôi?”

42)Because there are dreams that God wants to give you, but they can only be received in Bethel.

Bởi vì có những giấc mơ Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị, nhưng chúng chỉ có thể được nhận lấy ở Bê-tên.

43)There are blessings that God wants to communicate to you, but they cannot be communicated when you are on top of the world;

Có những ơn phước Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị, nhưng chúng không thể được ban cho khi quý vị đang ở trên đỉnh cao;

44)and that’s what He did with Jacob;

và đó là điều Ngài đã làm với Gia-cốp;                            

45)and, oh, what a dream God gave Jacob in Bethel!

Và, ồ, giấc mơ Đức Chúa Trời đã ban cho Gia-cốp tại Bê-tên thật tuyệt vời!

46)Do you remember the story of the tower of Babel?

Quý vị có còn nhớ câu chuyện tháp Ba-bên không?                    

47)There, the Babylonians wanted to reach God;

Ơ đó, những người Ba-by-lôn đã muốn vươn tới Đức Chúa Trời;                        

48)and they were busy building a tower to the zodiac that would connect them to God.

Và họ bận rộn xây một cái tháp theo cung hoàng đạo để kết nối họ với Đức Chúa Trời.

49)They were busy working, trying to get to God their way;

Họ bận rộn làm việc, cố gắng với đến Đức Chúa Trời theo cách của họ;

50)and we call it, the “Tower of Babel;”

và chúng ta gọi đó là “Tháp Ba-bên;”                                              

51)but, here, God builds the stairway to Heaven for Jacob.

Nhưng ở đây, Đức Chúa Trời dựng một cầu thang đến thiên đàng cho Gia-cốp.

52)God reaches down and reveals Himself to Jacob.

Đức Chúa Trời ngự xuống và bày tỏ chính mình Ngài cho Gia-cốp.

53)God manifests His glory to Jacob.

Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang Ngài cho Gia-cốp.                               

54)My listening friend, God is the One who is always reaching out to us.

Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn vươn tới chúng ta.

55)God is the One who’s always seeking after us.

Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn tìm kiếm chúng ta.

56)God is the One who wants to bless us and pursue us.

Đức Chúa Trời là Đấng muốn ban phước và đeo đuổi chúng ta. 

57)If you are frantically trying to find God,

Nếu quý vị đang cố hết sức để tìm kiếm Đức Chúa Trời,                      

58)if you are praying and praying and not sure that God is hearing your prayer,

nếu quý vị đang cầu nguyện và cầu nguyện nhưng lại không chắc Đức Chúa Trời đang nghe lời cầu nguyện của mình,

59)my advice to you is this:

thì lời khuyên tôi dành cho quý vị là như thế này:                                    

60)calm down so that you can hear the gentle voice of God calling you,

hãy yên lặng để quý vị có thể nghe thấy tiếng êm dịu của Đức Chúa Trời đang gọi quý vị,

61)so that you can see the hand of God reaching down to you,

để quý vị có thể thấy cánh tay của Đức Chúa Trời đang với xuống quý vị,

62)so that you can feel the presence of God.

Để quý vị có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

63)He may be speaking to you today through this broadcast.

Có thể Ngài đang phán với quý vị hôm nay thông qua chương trình phát thanh nầy.     

64)In Jacob’s case, when all of his scheming and maneuvering was over,

Trong trường hợp của Gia-cốp, khi tất cả mưu lược và thủ đoạn của ông đã kết thúc,

65)God reaches down to Jacob in the lowest point of his life and gives him a glorious dream;

Đức Chúa Trời vươn xuống với Gia-cốp tại điểm thấp nhất trong đời ông và ban cho ông một giấc mơ huy hoàng;

66)and, when Jacob wakes up from the incredible dream, or vision,

và, khi Gia-cốp tỉnh dậy từ giấc mơ, hay khải tượng lạ lùng đó,

67)he concludes, in Genesis 28:17, that this is an awesome place.

Ong kết luận, trong Sáng Thế Ký đoạn hai mươi tám câu mười bảy, rằng đây là một nơi kỳ diệu.

68)“This is no other than the house of God. This is the gate of Heaven...”

“Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!”

69)and that is why he calls it, “Beth-el.”

Và chính vì thế ông gọi nơi đó là “Bê-tên.”                                   

70)“Beth” means “house,” and “el” means “God;”

“Bê”có nghĩa là “nhà”, và “el”có nghĩa là Đức Chúa Trời; 

71)and, then, he sets up an altar and worships God.

Và, sau đó, ông lập một bàn thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời.

72)This vision is nothing less than a vision of Jesus Christ, who was to come.

Khải tượng nầy không gì khác hơn là một khải tượng về Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng sẽ đến.

73)This is a vision of Jesus Christ, who’s the only Stairway to Heaven.

Đây là một khải tượng về Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài là cầu thang duy nhất dẫn đến thiên đàng.

74)What a privilege for Jacob to have in the wilderness!

Thật là một đặc ân khi Gia-cốp được ở trong đồng vắng!

75)He receives the confirmation of Abraham’s blessing

Ong đã nhận được sự tái xác nhận về ơn phước của Áp-ra-ham

76)and he is assured that the Messiah will come through his descendants.

Và ông được đảm bảo rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến trong dòng dõi của ông.

77)In John’s Gospel, when Andrew brought Nathaniel to meet Jesus,

Trong phúc âm Giăng, khi Anh-rê đem Na-tha-na-ên đến gặp Chúa Giê-xu,

78)Jesus told him about Jacob’s stairwell to Heaven.

Chúa Giê-xu dạy ông về cầu thang của Gia-cốp dẫn lên thiên đàng.   

79)What is Jesus saying?

Chúa Giê-xu dạy điều gì?                                            

80)Jesus was proclaiming that Jacob’s vision was fulfilled in Him,

Chúa Giê-xu công bố rằng khải tượng của Gia-cốp đã được làm thành trong Ngài,

81)that Christ is the blessing that God spoke about to Abraham and to Isaac and to Jacob;

rằng Đấng Christ là ơn phước mà Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp;

82)so, my friend, rejoice in your Bethel, because there is your special blessing.

Vì vậy, thưa quý thính giả, hãy vui mừng nơi Bê-tên của quý vị, bởi vì đó chính là ơn phước đặc biệt của quý vị.

83)Jacob responded to God’s revelation to him.

Gia-cốp đã đáp ứng lại sự khải thị của Đức Chúa Trời dành cho ông.             

84)How did he respond?

Ong đã đáp ứng lại như thế nào?                                           

85)He responded tangibly.

Ong đã đáp ứng lại một cách cụ thể.     

86)He responded in self-commitment.

Ong đã đáp ứng lại trong sự kết ước.                    

87)He responded with taking concrete steps to express his attitude of gratitude.

Ong đã đáp ứng lại bằng cách đưa ra những bước cụ thể nhằm bày tỏ thái độ biết ơn của mình.

88)Many of you, my listening friends, have been eternally saved through Jesus Christ;

Nhiều người trong quý vị, thưa quý thính giả, đã được cứu rỗi đời đời thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ;

89)and many of you are thankful that your sins are forgiven.

Và nhiều người trong quý vị đầy lòng biết ơn vì tội lỗi của mình đã được tha.

90)Many of you are thankful for the fact Jesus died on the cross to save you and to forgive your sins;

Nhiều người trong quý vị đầy lòng biết ơn vì sự kiện Đức Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để cứu quý vị và để tha thứ tội lỗi cho quý vị;

91)but what most of us often forget is to always thank God for His salvation.

Nhưng điều hầu hết chúng ta thường quên là phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của Ngài.

92)We often take that awesome gift of God for granted.

Chúng ta thường coi món quà tuyệt vời đó từ Đức Chúa Trời là đương nhiên.

93)Jacob said, “I will give ten percent of all that God will put in my hands back to God.”

Gia-cốp nói, “Tôi sẽ dâng lại cho Đức Chúa Trời một phần mười trong tất cả những gì Ngài ban cho tôi.”

94)Remember, this was 400 years before the Law of Moses was given regarding the tithe.

Hãy nhớ, lúc nầy là bốn trăm năm trước khi Luật Môi-se về dâng một phần mười được ban hành.

95)Now, I want you to think about this, my listening friend.

Thưa quý thính giả, bây giờ tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều nầy.          

96)Jacob is going to give something back.

Gia-cốp có ý định dâng lại một điều gì đó.                           

97)All of his life, he had been a taker.

Cả đời ông, ông chỉ biết nhận lấy.                                    

98)All of his life was characterized by “give me, give me, give me.”

Đặc điểm của cả đời ông là “hãy cho tôi, hãy cho tôi, hãy cho tôi.”

99)All of his life was characterized by selfish ambition;

Cuộc đời ông đã định hình bởi những ước muốn ích kỷ;

 

SECTION B

 

1)     but, now, at Bethel, he has been transformed by the power of God.

Nhưng giờ đây, tại Bê-tên, ông đã được thay đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

2)     Here, at Bethel, he responds to the grace of God by being a giver and not just a taker.

Ở đây, tại Bê-tên, ông đã đáp ứng lại ân điển của Đức Chúa Trời bằng cách trở nên một người biết ban cho chứ không phải chỉ biết nhận.

3)     Generous giving is always in response to the grace of God.

Cho đi rộng rãi luôn là một sự đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời.

4)     Generous giving is in response to the God who meets you in your Bethel.

Cho đi rộng rãi là sự đáp ứng lại Đức Chúa Trời, Đấng gặp gỡ quý vị tại Bê-tên của quý vị.

5)     Generous giving is always in response to the generous grace of God that He heaps upon you—that He heaps upon us—again and again;

Cho đi rộng rãi luôn là một sự đáp ứng lại ân điển vô biên của Đức Chúa Trời mà Ngài đã đổ đầy trên quý vị, đổ đầy trên chúng ta, hết lần nầy đến lần khác;

6)     so, rejoice in your Bethel.

Vì vậy, hãy vui mừng tại Bê-tên của quý vị.                                

7)     Respond to your Bethel.

Hãy đáp ứng lại với Bê-tên của quý vị.                                      

8)     Thirdly, remember to return to your Bethel often.

Thứ ba, hãy nhớ quay trở lại Bê-tên của quý vị thường xuyên.

9)     Jacob’s Bethel experience did not transform him into a super spiritual man over night,

Kinh nghiệm Bê-tên của Gia-cốp không biến ông thành một người hết sức thuộc linh chỉ sau một đêm,

10)for he fell back into his old habits, as we will see in the coming messages.

Bởi vì ông đã sa vào những thói cũ, như chúng ta sẽ thấy trong những sứ điệp tới.

11)The process of becoming like Christ every day is a process.

Trở nên giống Đấng Christ mỗi ngày là cả một quá trình.           

12)Every day, you and I are faced with temptation.

Mỗi ngày, quý vị và tôi phải đối mặt với cám dỗ.

13)We often find ourselves in the same old territory that we thought we have left a long time ago.

Chúng ta thường thấy mình ở trong lãnh thổ cũ mà chúng ta tưởng mình đã rời khỏi từ lâu.

14)We often find ourselves drifting into doubt, discouragement and depression.

Chúng ta thường thấy mình bị trôi dạt vào sự nghi ngờ, ngã lòng và thất vọng.

15)Those are the times when we must return to our past Bethels again and again.

Đó chính là những lúc chúng ta cần phải quay trở lại Bê-tên trong quá khứ của mình hết lần nầy đến lần khác.

16)Those are the times when we must return to those places where we have experienced God before,

Đó là những lúc chúng ta cần phải quay lại những nơi mà mình đã từng kinh nghiệm Đức Chúa Trời trước đây,

17)those places where we have encountered God before,

những nơi mà chúng ta đã được đối mặt với Đức Chúa Trời trước đây,

18)those places where we have seen that God moved mountains in our lives,

những nơi chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời di chuyển những ngọn núi trong đời sống chúng ta,

19)those places where we have seen God answer prayers.

Những nơi chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện.                    

20)You must keep on going back in your memories to those places.

Quý vị phải tiếp tục đi ngược dòng ký ức về những nơi đó.

21)There is no doubt that during the tough times that Jacob faced in his life,

Rõ ràng là suốt những giai đoạn khó khăn mà Gia-cốp phải đối diện trong cuộc đời ông,

22)he returned to Bethel again and again in his mind and in his spirit.

Ong đã nhiều lần quay lại Bê-tên trong tâm trí và trong tâm thần mình.

23)My listening friend, I’m about to conclude, so, please, listen carefully.

Thưa quý thính giả, tôi sẽ kết luận bây giờ, vì vậy xin hãy lắng nghe thật kỹ.

24)As I said in the beginning, your Bethel experiences need not be negative.

Như tôi đã nói khi bắt đầu, kinh nghiệm Bê-tên của quý vị không được tiêu cực.

25)The Bethel experiences in our lives are supposed to be touchstones for us.

Những kinh nghiệm Bê-tên trong cuộc đời chúng ta phải là những tiêu chuẩn của chúng ta.

26)They are supposed to be defining moments.

Đó phải là những thời khắc rõ ràng.                

27)They are supposed to be landmarks which we remember deeply and can return to.

Đó phải là những cột mốc mà chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ và có thể quay lại được.

28)When we face times of brokenness in our lives,

Khi chúng ta đối diện với những lúc đau khổ trong cuộc đời,

29)we need to remind ourselves that the God who helped us once will help us again.

Chúng ta cần nhắc nhở chính mình rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã từng giúp đỡ chúng ta sẽ còn tiếp tục giúp đỡ chúng ta nữa.

30)The God who met us then will meet us again,

Đức Chúa Trời là Đấng đã gặp chúng ta sẽ còn gặp gỡ chúng ta nữa,                

31)that the God who blessed us then will bless us again,

rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban phước cho chúng ta sẽ còn tiếp tục ban phước cho chúng ta nữa,

32)that the God who gave me a dream then will confirm it again and again.

Rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho tôi một mơ ước sẽ còn tái khẳng định mơ ước đó hết lần nầy đến lần khác.

33)Rejoice, respond and remember,

Hãy vui mừng lên, hãy đáp ứng và hãy ghi nhớ,                              

34)so that your Bethel experience will bring you to new heights of love and appreciation for your gracious Lord.

Để kinh nghiệm Bê-tên sẽ đem quý vị đến một tầm cao mới của tình yêu và lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời đầy ân điển của quý vị.

35)Until next time, I wish you God’s richest blessing.

Hẹn gặp lại lần sau.  Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

 

LỜI KẾT: Nhiều người ngoại giáo cũng có một niềm tin vào đời sau, nhưng hầu hết mọi hoạt động tôn giáo của họ là nhằm tìm kiếm một sự hưng thịnh cho cuộc sống của họ và con cháu họ ngay trên đất nầy.  Còn đời sau, đối với họ, vẫn là một điều gì đó rất xa vời.  Thật không may, nhiều người xưng mình là Cơ-đốc nhân cũng có quan niệm tương tự.  Họ tìm kiếm Đức Chúa Trời, mong được Ngài chúc phước để họ được thịnh vượng về mọi mặt ở đời nầy. Sự thịnh vượng ở trần gian nầy không có gì sai, miễn là chúng ta sống theo đường lối của Chúa, trong sự dẫn dắt của Ngài.  Tuy nhiên, đích đến của người tin Chúa là những thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Vào lúc Gia-cốp rời khỏi nhà, trên cánh đồng Bê-tên, ông vẫn còn hình dung mọi việc theo cách nhìn của trần gian.  Ông ra đi với đôi bàn tay trắng và một tương lai vô định, chỉ đem theo được lời chúc phước của cha mình mà thôi.  Lúc đó, đối với ông, lời chúc phước của Y-sác vẫn còn xa vời lắm.  Ông chỉ ước mong Chúa cho mình đi, về trong sự bình an, có cơm ăn, áo mặc là quý rồi. Ông còn hứa nguyện dâng lại cho Chúa một phần mười mọi thứ Ngài ban cho ông. Có lẽ đây là một khởi đầu tốt cho mọi người mới tin Chúa như Gia-cốp.  Dầu sao, đời sống ông cũng đã bắt đầu thay đổi! Phải chăng chúng ta cũng đang khởi đầu như vậy? Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không dừng lại tại đó. Về sau, Gia-cốp đã trở lại Bê-tên để làm trọn lời hứa ông dành cho Đức Chúa Trời.  Còn chúng ta thì sao? Lời hứa nguyện chúng ta dành cho Chúa bây giờ ra sao?


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 02 of 08 Chân dung Ân điển - Phần 02
   Đăng nhập | Đăng ký