Portrait of Grace - part 06 of 08

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“PORTRAIT OF GRACE”

Part 06 of 08

 

LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người và ban mọi ơn phước dư dật cho họ được hưởng.  Có thể nói cuộc sống trong vườn Ê-đen phước hạnh ngày xưa không thiếu bất cứ thứ gì cần thiết cho cuộc sống con người.  Nhưng tiếc thay, vì phạm tội, con người đã bị đuổi ra khỏi môi trường sống phước hạnh đó và bắt đầu những chuổi ngày lầm than cơ cực và kết thúc bằng sự chết.  Bên ngoài vườn địa đàng, loài người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.  Đó là một phần trong án phạt dành cho tội lỗi của loài người.  Nhưng con người vốn cố chấp và không muốn chấp nhận án phạt đó mặc dầu họ không thoát khỏi được.  Để thoát khỏi bản án nầy, tức là ‘ngồi mát ăn bát vàng,’ thay vì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, con người đã bắt đầu một cuộc tranh đấu, có lẽ là với Đức Chúa Trời, nhưng thật sự là với nhau.  Con người đã tự đặt luật lệ cho mình, trong đó, luật mạnh được yếu thua trở nên thắng thế.  Người ta cần trở nên mạnh để khuất phục người yếu hơn, bắt họ phải thần phục và làm tôi mọi cho mình, để phần mình được an nhiên tự tại, không làm mà vẫn có ăn, và ăn uống dư dật. Nhưng cũng chính điều nầy làm nảy sinh một sự tranh đấu mới.  Những người yếu tìm cách để trở nên mạnh và lật đổ người mạnh đang thống trị; còn người mạnh thì tìm cách duy trì thế mạnh của mình.  Tất cả những điều trên được thể hiện qua các mánh khóe, thủ đoạn và âm mưu. Và cuộc sống con người cứ rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát cho đến ngày nay.  Thật ra, con người không cần phải làm như vậy.  Cách duy nhất để được phước là cứ vâng phục án phạt của Đức Chúa Trời, siêng năng làm việc, dầu phải đổ mồ hôi, và hưởng lấy công lao của tay mình.  Dầu Đức Chúa Trời công bình phải hình phạt tội lỗi nhưng Ngài vẫn ban phước cho loài người vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót.  Đặc biệt, Đức Chúa Trời tiếp tục gia ơn trên những người có lòng tin cậy nơi Ngài.  Ngài đã ban phước cho Nô-ê.  Sau đó, Ngài ban phước cho Áp-ra-ham và Y-sác.  Tiếp tục trong những chương trình gần đây, chúng ta thấy Ngài ban phước cho Gia-cốp. Mời quý thính giản lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay để biết bí quyết nào Gia-cốp được tiếp tục ban phước như vậy.

 

SECTION A

 

1)     Hello, listening friends. We are so glad that you joined us today.

Xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui mừng vì quý vị đã tham gia cùng với chúng tôi hôm nay.

2)     We are studying God’s grace in this series of messages entitled, “Portrait of Grace;”

Chúng ta đang học về ân điển của Đức Chúa Trời trong loạt sứ điệp có tựa đề “Chân Dung Của An Điển;”

3)     and, today, we will focus on the passage from Genesis 32, verses 1 to 32.

Và hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai, từ câu một đến câu ba mươi hai.

4)     Most people see that surrendering to their enemy is a sign of weakness;

Hầu hết mọi người nhìn nhận rằng đầu hàng kẻ thù là một dấu hiệu của sự yếu đuối;

5)     but, today, I want to tell you about a kind of surrender that is a sign of strength.

Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với quý vị về một kiểu đầu hàng là dấu hiệu của sức mạnh.

6)     I am talking about surrendering to God.

Tôi đang nói về việc đầu phục Đức Chúa Trời.                                          

7)     Like Jacob, so many of us want to do our own thing.

Giống như Gia-cốp, nhiều người trong chúng ta muốn tự mình làm lấy mọi việc.

8)     We want to chart our own course.

Chúng ta muốn tự vẽ hải đồ cho hành trình của mình.                     

9)     We want to captain our own ships.

Chúng ta muốn lèo lái chiếc thuyền đời của mình.                         

10)We want to handle our own problems;

Chúng ta muốn tự giải quyết những vấn đề của mình;                       

11)and we want to leave God out of our plans.

Và chúng ta muốn đặt Đức Chúa Trời bên ngoài những kế hoạch của chúng ta.

12)That is, of course, until we hit an iceberg and our ship starts taking water.

Tất nhiên, chúng ta làm vậy cho đến khi chúng ta đâm phải một tảng băng và con tàu của chúng ta bắt đầu bị vô nước.

13)Often, we are happy to leave God out of our plans, until we find ourselves in the sort of situation that Jacob was in.

Thường thì, chúng ta hạnh phúc đặt Đức Chúa Trời ngoài những kế hoạch của chúng ta, cho đến khi chúng ta thấy mình trong hoàn cảnh giống như của Gia-cốp.

14)In Genesis, Chapter 32, we find Jacob in what we call in English, “between the rock and the hard place;”

Trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai, chúng ta thấy Gia-cốp đang ở trong tình thế mà chúng ta gọi là, “tiến thoái lưỡng nan;”

15)and, at that point, we say to ourselves, “Everything else has failed.  Maybe, I’ll try prayer.”

Và, ở vào điểm đó, chúng ta tự nói với mình rằng, “Mọi thứ thất bại hết rồi. Có lẽ tôi sẽ thử cầu nguyện.”

16)My listening friend, prayer should always be the first option, not the last resort.

Thưa quý thính giả, cầu nguyện phải là chọn lựa đầu tiên, chứ không phải cuối cùng.

17)Prayer should begin by seeking God’s plan;

Cầu nguyện phải bắt đầu bằng việc tìm kiếm kế hoạch của Đức Chúa Trời.   

18)and, in Genesis 32, we find Jacob in a predicament.

Và trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai, chúng ta thấy Gia-cốp đang ở trong một tình thế gay go.

19)His Uncle Laban was behind him and his brother, Esau, is in front of him.

Cậu La-ban ở phía sau và anh Ê-sau ở phía trước ông.       

20)In Genesis 32, verses 1 and 2, Jacob sees an angel of the Lord going before him.

Trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai câu một và câu hai, Gia-cốp thấy một thiên sứ của Đức Chúa Trời đi trước ông.

21)In the past six years of his life, Jacob was blessed and prospered supernaturally by the Lord.

Trong sáu năm vừa qua của cuộc đời, Gia-cốp đã được ban phước và trở nên thịnh vượng một cách siêu nhiên bởi Đức Chúa Trời.

22)Twenty years earlier, Jacob saw a vision of God in Bethel.

Hai mươi năm trước đó, Gia-cốp đã nhìn thấy một khải tượng về Đức Chúa Trời tại Bê-tên.

23)Way before all of this, he was aware of the prophecy about him before he was even born --

Trước đó nữa, ông đã ý thức được lời tiên tri về chính ông từ trước khi ông được sinh ra --

24)that he would be the fulfillment of God’s promise to his grandfather, Abraham;

rằng ông sẽ là người làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời với ông nội ông, là Áp-ra-ham;

25)and, yet, all of these facts were lost on Jacob in a moment of crisis.

Vậy nhưng, trong thời điểm khủng hoảng Gia-cốp đã quên đi tất cả những điều đó.

26)All that Jacob could think of at the time of the crisis was his own fear.

Tất cả những gì Gia-cốp có thể nghĩ vào thời điểm đó là nỗi sợ hãi. 

27)Isn’t that what we all do, my listening friend?

Có phải tất cả chúng ta cũng như vậy không, thưa quý thính giả?                     

28)A moment of crisis in our lives seems to obliterate all of the evidence of God’s past blessings.

Một thời gian khủng hoảng trong cuộc sống chúng ta dường như xóa sạch đi mọi bằng cớ về những ơn phước của Đức Chúa Trời trong quá khứ.

29)Jacob was so terrified of his brother, Esau, that his scheming, manipulative, strategizing old nature got the best of him again.

Gia-cốp khiếp sợ anh mình, là Ê-sau, đến nỗi bản tính cũ mưu mẹo, thủ đoạn, mưu đồ sống lại trong ông.

30)Have you ever been there, my listening friend?

Quý vị đã kinh nghiệm điều đó chưa, thưa quý thính giả?

31)When you know in the past that God provided for you and blessed you and protected you and ministered to you?

Khi trong quá khứ quý vị biết rằng Đức Chúa Trời đã chu cấp cho quý vị, ban phước cho quý vị, bảo vệ quý vị và chăm sóc quý vị?

32)When God proved His faithfulness to you again and again in the past?

Khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự thành tín Ngài với quý vị hết lần nầy đến lần khác trong quá khứ?

33)And, yet, all of a sudden, some little gossip makes you panic.

Vậy nhưng, bỗng nhiên, vài lời đồn nhảm khiến quý vị bối rối.

34)As soon as you hear half the facts, you get yourself into a frenzy.

Ngay khi quý vị mới nghe được một nửa sự thật, quý vị bị rối loạn.

35)In Genesis 32:9, Jacob prays one of those telegraphic prayers;

Trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai câu chín, Gia-cốp dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cấp thiết;

36)but he wasn’t sure if God was going to answer his prayer or not;

nhưng ông không chắc Đức Chúa Trời sẽ đáp lời ông hay không;             

37)so he goes into full strategy mode and he says to himself, “Oh, I remember my brother Esau as a greedy and covetous man.

Vì vậy ông chuyển sang phương thức hoàn toàn mưu mẹo và tự nói với mình rằng, “Ồ, ta nhớ anh Ê-sau là một người tham lam và muốn chiếm đoạt.

38)I remember my brother, Esau, as a man who always wants to satisfy his own human appetites;

Ta nhớ anh Ê-sau là người luôn muốn thỏa mãn sự ham muốn riêng của con người mình;

39)so, let me send him a whole lot of gifts.

Vì vậy, ta sẽ gửi cho anh ấy thật nhiều quà.        

40)Let me send him one gift after another.

Ta sẽ gửi cho anh ấy hết quà nầy đến quà khác.

41)I will overwhelm him with gifts.”

Ta sẽ làm anh ấy choáng ngợp bởi những món quà.”

42)Jacob probably was saying to himself, “If Esau does not like goats, then, he will like camels; and, if he doesn’t like camels, he might like donkeys...”

Gia-cốp có lẽ tự nói với mình rằng, “Nếu Ê-sau không thích dê, thì anh ấy sẽ thích lạc đà; và nếu anh ấy không thích lạc đà, thì có thể anh ấy thích lừa…”

43)and, in a panic, he sends his brother one gift after another.

Và, trong lúc bối rối, ông gửi cho anh mình hết quà nầy đến quà khác.

44)What Jacob did not realize was that God would answer his prayer in more ways than he ever dreamed possible.

Điều Gia-cốp không nhận ra được là Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của ông bằng nhiều cách hơn là ông có thể mơ tới.

45)For example, his brother was going to forgive him;

Ví dụ như, anh của ông đã định tha thứ cho ông;                 

46)and, in addition, God is going to show up in person.

Và hơn nữa, Đức Chúa Trời sắp sửa hiện ra với ông.          

47)It never occurred to Jacob that God would answer his prayer so mightily.

Gia-cốp chưa bao giờ thấy Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của ông cách quyền năng như vậy.

48)Let me tell you about four things that you must understand when you find yourself in tough times.

Tôi xin nói với quý vị bốn điều quý vị phải hiểu khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn.

49)The first is the cause of trembling.

Điều thứ nhất là nguyên nhân của sự sợ hãi.               

50)Secondly, the necessity of wrestling;

Thứ hai, sự cần thiết phải vật lộn;                      

51)and, thirdly, the blessings of clinging;

thứ ba, những ơn phước của sự nắm chắc; 

52)and, fourthly, the power of limping.

Và, thứ tư, sức mạnh của sự khập khiểng.                    

53)First, let’s talk about the cause of trembling.

Trước tiên, chúng ta hãy cùng học về nguyên nhân của sự sợ hãi.

54)Most often, what causes our fear and trembling is not even real.

Thường thì, những điều gây cho chúng ta sợ hãi và run rẩy thậm chí còn không có thật.

55)When Jacob heard that there were about 400 men coming toward him from his brother, Esau, he began to panic.

Khi Gia-cốp nghe rằng có khoảng bốn trăm người đang tiến về phía ông từ hướng của anh ông, Ê-sau, ông bắt đầu hoảng loạn.

56)What else would they be coming for, but to kill him?

Họ không đến đây để giết ông thì còn để làm gì nữa?

57)Jacob trembled and shook for a whole night.  Over what?

Gia-cốp sợ hãi và run rẩy suốt cả đêm. Vì điều gì?

58)Erroneous information and his own wrong assumptions.

Vì những thông tin sai lầm và sự phán đoán sai trật của ông.

59)The Bible paints a picture, here, of a restless and agitated, trembling man in the dark, desert night.

Ở đây Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh của một người bồn chồn không yên, sợ hãi giữa đêm tối trong sa mạc.

60)Nights are very dark in the desert.

Ban đêm trong sa mạc tối lắm.                                                

61)No work can be done in the night.

Không thể làm việc gì vào ban đêm được.                                           

62)You cannot see anything, except wild and bizarre imaginations;

Quý vị không thể nhìn thấy gì, ngoại trừ những sự tưởng tượng kỳ quái và hoang dã;

63)which brings me, secondly, to the necessity of wrestling.

Điều đó đưa tôi đến điều thứ hai, là sự cần thiết phải vật lộn.

64)In verses 9 to 12, Jacob cries out to the Lord and says, “Oh, Lord, my God, deliver me!”

Trong câu chín đến câu mười hai, Gia-cốp kêu khóc với Chúa và nói rằng, “Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi!”

65)My friend, I hope you know what you’re saying when you pray,

Thưa quý thính giả, tôi hy vọng quý vị biết mình đang nói gì khi quý vị cầu nguyện,

66)because I’m going to show you that God may literally show up as an answer to your prayers;

bởi vì tôi sẽ cho quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời có thể thực sự hiện ra để đáp lời cầu nguyện của quý vị;

67)so, in the midst of his terror in the dark of night, it was not Esau who showed up to kill him, but it was God who came to wrestle with him.

Vì vậy, giữa nỗi kinh hoàng trong đêm tối, không phải Ê-sau xuất hiện để giết ông, mà là Đức Chúa Trời hiện ra để vật lộn với ông.

68)The One who showed up in the middle of the night was no other than the pre-incarnate Christ.

Đấng hiện ra giữa đêm không ai khác chính là tiền thân của Đấng Christ.

69)The pre-incarnate Christ appeared many times in the Old Testament.

Tiền thân của Đấng Christ xuất hiện rất nhiều lần trong Cựu Ước.

70)Theologians give the appearance of the pre-incarnate Christ a big word. They call it “theophany.”

Các nhà thần học gọi sự xuất hiện của tiền thân Đấng Christ bằng một từ rất chuyên môn.  Họ gọi đó là “thần nhân đồng hình.”

71)Some people read this passage and think that it was Jacob who was wrestling with God;

Vài người đọc phân đoạn nầy và nghĩ rằng chính Gia-cốp đang vật lộn với Đức Chúa Trời;

72)and they say that you, too, must wrestle with God.

Và họ nói rằng, chính quý vị cũng phải vật lộn với Đức Chúa Trời.

73)My listening friend, it’s very important for you to understand that God did not show up so that Jacob could have a wrestling match with him.

Thưa quý thính giả, thật hết sức quan trọng khi quý vị hiểu được rằng Đức Chúa Trời không hiện ra để Gia-cốp có một trận vật lộn với Ngài.

74)No.

Không phải vậy đâu..                                                                                      

75)God is the One who showed up to wrestle with Jacob.

Đức Chúa Trời là Đấng đã hiện ra để vật lộn với Gia-cốp.           

76)It is true that Jacob asked for a blessing and would not let go until he got it,

Đúng là Gia-cốp đã cầu xin ơn phước và không để Ngài đi cho đến khi ông đạt được phước đó,

77)but it was God who showed up in order to bring Jacob to the point of submission.

Nhưng chính Đức Chúa Trời đã hiện ra để đem Gia-cốp đến đỉnh điểm của sự đầu phục.    

78)Here is what you must understand, my listening friend.

Đây là điều quý vị phải hiểu, thưa quý thính giả.                                  

79)God will wrestle with us until we surrender.

Đức Chúa Trời sẽ vật lộn với chúng ta cho đến khi chúng ta đầu phục.              

80)When you and I are persistent in stubbornness, God will wrestle with us until we surrender.

Khi quý vị và tôi cứ một mực ương ngạnh, Đức Chúa Trời sẽ vật lộn với chúng ta cho đến khi chúng ta đầu phục.

81)This is a paradox that the world will never understand;

Đây là một nghịch lý mà thế gian sẽ không bao giờ hiểu được;

82)but, just as the camel cannot be loaded with goods until he kneels,

nhưng, giống như con lạc đà không thể được chất hàng hóa lên nếu nó không quỳ xuống,

83)you and I cannot be blessed until we bend our knees.

Quý vị và tôi không thể được ban phước cho đến khi chúng ta quỳ xuống.

84)There can be no real blessing without surrender.

Không thể có ơn phước thật sự nếu không có sự đầu phục.     

85)There can be no true success without submission.

Không thể có thành công thật sự nếu không có sự đầu phục.

86)There can be no true victory without relinquishing.

Không thể có chiến thắng thật sự nếu không có sự từ bỏ.

87)There can be no true effectiveness without yielding.

Không thể có hiệu quả thật sự nếu không quy phục.

88)There can be no power without obedience;

Không thể có sức mạnh nếu không có vâng lời;      

89)and, so, we saw the cause of trembling,

và như vậy, chúng ta thấy nguyên nhân của sự sợ hãi,         

90)the necessity of wrestling.

Sự cần thiết phải vật lộn.                                    

91)Thirdly, the blessing of clinging.

Thứ ba, ơn phước của sự nắm chắc.

92)Jacob kept up the struggle and would not surrender until daybreak;

Gia-cốp cứ tiếp tục tranh đấu và không chịu đầu hàng cho đến tảng sáng;

93)but, because God did not want Jacob to see Him at daybreak,

nhưng, bởi vì Đức Chúa Trời không muốn Gia-cốp nhìn thấy Ngài khi trời sáng,

94)He was about to leave, when Jacob insisted on a blessing.

Khi Ngài sắp đi, thì Gia-cốp cố nài xin một ơn phước.

95)Jacob knew that God was wrestling with him for his own good and blessing, so he clung to God.

Gia-cốp biết rằng Đức Chúa Trời vật lộn với ông vì điều tốt và ơn phước cho ông, vì vậy ông nắm lấy Chúa.

96)What God wanted Jacob to learn is this:

Điều Đức Chúa Trời muốn Gia-cốp học được là thế nầy:  

97)all of his struggles against men got him nowhere.

Tất cả những sự tranh đấu của ông với con người chẳng đem ông đến đâu cả.

98)Now, he must struggle against God and lose;

Bây giờ, ông phải tranh đấu với Đức Chúa Trời và chịu thất bại;

99)and, here, he clings to the pre-incarnate Christ for a blessing;

và, ở đây, ông nắm chắc lấy tiền thân của Đấng Christ để xin một ơn phước;

 

SECTION B

 

1)     but Christ was not going to bless him until he surrendered;

nhưng Đấng Christ sẽ không ban phước cho ông đến khi ông đầu hàng;

2)     and, so, we saw the cause of trembling,

và vì vậy, chúng ta thấy nguyên nhân của sự sợ hãi,                  

3)     the necessity of wrestling,

sự cần thiết phải vật lộn,                                       

4)     the blessing of clinging.

Ơn phước của sự nắm chắc.   

5)     Fourthly, the power of limping.

Thứ tư, sức mạnh của sự khập khiễng.

6)     The last thing we see in Genesis, Chapter 32, is Jacob limping on his way to see his brother, Esau.

Điều cuối cùng chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi hai là Gia-cốp đi khập khiểng trên đường đến gặp anh mình, là Ê-sau.

7)     This is a power limp,

Đây là một sự khập khiểng có sức mạnh,  

8)     because it is a limp that made Jacob small and God very big.

Bởi vì đó là một sự khập khiểng khiến Gia-cốp nhỏ và khiến Đức Chúa Trời lớn.

9)     It is a limp that says, “I am decreased and God is increased.”

Sự khập khiểng đó nói lên rằng, “Tôi phải hạ xuống và Đức Chúa Trời phải được tôn lên.”

10)It is a limp that says, “I am walking, not in my own strength anymore, but in His.”

Sự khập khiểng đó nói rằng, “Tôi đang bước đi, không bởi sức mạnh của tôi nữa, mà bởi sức Ngài.”

11)Jacob had contended with God successfully and lost.

Gia-cốp đã tranh đấu thành công với Đức Chúa Trời và thất bại

12)The world will never understand that our success is in losing to God.

Thế gian sẽ không bao giờ hiểu được rằng thành công của chúng ta nằm trong thất bại trước mặt Đức Chúa Trời.

13)The world will never understand that our victory is in surrendering to God.

Thế gian sẽ không bao giờ hiểu rằng chiến thắng của chúng ta nằm trong sự đầu phục Đức Chúa Trời.                                            

14)For years, Jacob contended, and cheated, and won,

Trong nhiều năm, Gia-cốp đã tranh đấu, đã gian lận, và đã chiến thắng,

15)or, at least, he thought he did.

Hoặc ít nhất ông cũng đã nghĩ như vậy.                          

16)He contended and cheated his brother, Esau, and grabbed the birthright.

Ong đã tranh đấu và lừa anh mình, là Ê-sau, mà chiếm lấy quyền trưởng nam.

17)He contented and cheated his blind father, Isaac, and got his blessing;

Ông đã tranh đấu và lừa người cha mù của mình, là Y-sác, mà giành lấy sự chúc phước;

18)but, in reality, none of these were real victories,

nhưng, trong thực tế, những điều đó đều không phải là chiến thắng thực sự,

19)because, here he is, 20 years later, and he is terrified.

Bởi vì, giờ ông ở đây, hai mươi năm sau, và ông đang khiếp sợ.                    

20)My listening friend, listen very carefully, as I conclude.

Thưa quý thính giả, xin hãy lắng nghe thật kỹ phần kết luận của tôi.

21)The real victory was when Jacob contended with God and lost to God.

Chiến thắng thật sự là khi Gia-cốp tranh đấu với Đức Chúa Trời và đã thất bại trước Đức Chúa Trời.

22)When it comes to wrestling with God,

Khi cần phải vật lộn với Đức Chúa Trời,                                    

23)our purpose must always be surrender.

Mục đích của chúng ta phải luôn luôn là sự đầu phục.                         

24)For true success in life, there has to be surrender to God.

Để đạt được thành công thật sự trong cuộc sống, phải đầu phục Đức Chúa Trời.

25)My listening friends, seek God’s plan for your life and, then, surrender to Him

Thưa quý thính giả, hãy tìm kiếm kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống quý vị, và rồi hãy đầu phục Ngài.

26)so that you, too, can have true victory and success in your life.

Để quý vị cũng có thể có chiến thắng và thành công thật trong đời sống mình.

27)Until next time, I wish you God’s richest blessing.

Hẹn gặp lại trong chương trình sau. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

                                                                                  

LỜI KẾT: Có lẽ chúng ta thường được nghe người ta nhắc đi nhắc lại điệp khúc ‘sống là tranh đấu.’ Có lẽ là như vậy. Gia-cốp là một điển hình cho một cuộc đời tranh đấu kiểu như vậy. Từ khi mới sinh ra, ông đã tranh đấu với người anh song sinh của mình giành quyền trưởng nam.  Ông cũng tìm cách tranh đấu để nhận được sự chúc phước và để kiếm một gia tài.  Tuy nhiên, đến khi ông đạt được điều mình mơ ước: một gia đình đông đúc và một gia tài kết sù, thì mọi thứ dường như có thể tuột khỏi tầm tay của ông; nói cách nôm na là mất trắng.  Nếu Ê-sau không tha thứ và tấn công thì Gia-cốp đương nhiên không thể chống cự lại.  Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang nắm quyền tể trị trên mọi hoàn cảnh của chúng ta.  Vấn đề đặt ra là chúng ta phản ứng ra sao trước những hoàn cảnh có vẻ bất lợi như thế?  Thông thường người ta tìm mọi cách xoay sở có thể được.  Người ta có thể dùng của cải để mua lấy sự bình an tạm thời.  Người ta có thể nhờ vả những mối quan hệ, vv... Chính Gia-cốp, trong cơn sợ hãi, cũng đã có những phản ứng rất con người như vậy.  Tuy nhiên, khi mọi thứ dường như bế tắc, Gia-cốp đã biết cầu vấn Đức Chúa Trời và Ngài đã đáp lời ông.  Nhưng Ngài không đáp lời ông như cách ông nghĩ.  Ngài phải đánh hạ sự kiêu ngạo của ông trước.  Ngài phải đánh hạ lòng tự tin của ông trước cho đến khi ông biết đầu phục và phó thác mọi sự còn lại cho Ngài.  Đến khi Gia-cốp khập khiểng bước tới gặp Ê-sau, ông chỉ biết giao mọi sự còn lại cho Chúa, vì đến lúc nầy, ông không thể làm được điều chi khác, kể cả chạy trốn cũng không xong.  Đối với những kẻ hậu sinh chúng ta, nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy sự việc thật đơn giản nếu như Gia-cốp giao phó hết mọi sự cho Chúa ngay từ đầu thì ông không cần phải tranh đấu khổ nhọc.  Nhưng sự thật thì không được như thế? Còn chúng ta thì sao?  Sau khi nghiên cứu trường hợp của Gia-cốp, chúng ta có học được bài cần học không? Chúng ta có sẵn sàng đầu phục Chúa ngay từ đầu để hưởng phước hạnh của một cuộc đời không cần phải tranh đấu không?

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
Portrait of Grace - part 02 of 08 Chân dung Ân điển - Phần 02
   Đăng nhập | Đăng ký