Portrait of Grace - part 07 of 08

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“PORTRAIT OF GRACE”

Part 07 of 08

 

LỜI GIỚI THIỆU: Có hai anh em kia đã nhiều năm rồi không nhìn mặt nhau. Sự tranh chấp, giận hờn và thiếu tha thứ đã giữ một khoảng cách rõ ràng giữa họ.  Sự việc bắt đầu từ chuyện người em gái tranh chấp với anh mình cái máy may cũ của cha mẹ để lại.  Gia tài cha mẹ họ để lại không có thứ gì giá trị hơn chiếc máy may đó, vốn cũng chẳng đáng là bao. Nhiều bậc cha mẹ đã tích cóp cả đời với ước mong để lại một gia tài cho con cái.  Không ai muốn con cái mình về sau phải khổ, phải tự gây dựng cơ đồ từ con số không; ít ra chúng nó cũng cần một ít vốn liếng lận lưng vào đời. Nhưng họ không biết rằng sau khi họ lìa khỏi cõi đời nầy, họ đã để lại cho con cái mình nỗi bất hòa không biết đến bao giờ mới có thể phục hồi. Không ít những câu chuyện dân gian kể về những người anh tham lam, ích kỷ đã giành hết gia tài, không chia lại cho các em mình chút gì đáng giá.  Có lẽ những câu chuyện đó có phần cường điệu, nhưng không phải không bắt nguồn từ thực tế.  Câu chuyện Gia-cốp mà lâu nay chúng ta vẫn nghe ít nhiều cũng có hơi hám đó, mặc dầu diễn tiến câu chuyện có khác đi. Tại sao Gia-cốp tranh giành quyền trưởng nam với anh mình? Tại sao Ê-sau lại đùng đùng nổi giận khi bị em mình cướp mất lời chúc phước? Quyền trưởng nam và lời chúc phước gắn kết chặt chẽ với gia tài cha mẹ để lại.  Ê-sau chỉ nghĩ được đến đó.  Còn Gia-cốp thì sâu sắc hơn.  Ông nhắm đến lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho tổ phụ mình.  Nhưng dầu sao, giữa hai anh em họ đã có sự bất hòa nghiêm trọng đến mức Gia-cốp phải bỏ nhà ra đi biền biệt.  Suốt hai mươi năm qua, họ chưa một lần gặp gỡ để tìm cách giải hòa. Bây giờ Gia-cốp trở về, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, không biết Ê-sau sẽ đối xử với mình như thế nào, nhất là khi anh ta đi đón với bốn trăm quân trang bị đầy đủ vũ khí. Họ đã gặp nhau ra sao? Câu chuyện diễn tiến như thế nào? Những câu hỏi nầy sẽ được trả lời trong chương trình phát thanh tiếp theo đây.  Kính mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.

 

SECTION A

 

1)     Hello, listening friends. 

Xin kính chào quý thính giả.

2)     We welcome you to this broadcast.

Chúng tôi xin chào mừng quý vị đến với chương trình phát thanh nầy.  

3)     I am so glad you joined us today.

Tôi rất vui vì quý vị đã tham gia với chúng tôi hôm nay.                     

4)     Today, we’re going to talk about a very important subject.

Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một đề tài hết sức quan trọng.                

5)     This subject is crucial, not only for your family relationships, but for all your relationships.

Đề tài nầy là cốt yếu, không chỉ cho những mối quan hệ gia đình, nhưng cho mọi mối quan hệ của quý vị nữa.

6)     This subject is vital to your walk with the Lord.

Đề tài nầy hết sức thiết yếu cho hành trình theo Chúa của quý vị.

7)     This subject is restitution;

Đề tài nầy là sự bồi hoàn;                                     

8)     and we will see true restitution in Genesis, Chapter 33, verses 1 to 20.

Và chúng ta sẽ thấy sự bồi hoàn thật trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi ba, từ câu một đến câu hai mươi.

9)     Family conflicts are always unpleasant.

Mâu thuẫn trong gia đình luôn luôn không vui thú gì.                       

10)Family fights are painful and distasteful;

Tranh chiến trong gia đình thật đau đớn và khó chịu;

11)but the process of reconciliation can be equally disconcerting.

Nhưng quá trình giải hòa có thể cũng khó khăn không kém.

12)The process of reconciliation after a family feud can be daunting.

Quá trình giải hòa sau một mâu thuẫn gia đình có thể khiến nản lòng.

13)In fact, in many a family conflict, some people find it easier to stay apart than to reconcile.

Thật ra, trong nhiều xung đột gia đình, một số người thấy ở riêng một mình dễ hơn là giải hòa.

14)Why is that?

Tại sao vậy?                                                                    

15)Because some people find it easier to keep on harboring resentment.

Bởi vì nhiều người thấy nuôi dưỡng lòng oán hận thì dễ hơn.

16)They find it easy to continue to nurse their anger.

Họ thấy tiếp tục nuôi cơn giận thì dễ hơn.           

17)They find it easier to rationalize their reasons for the fallout.

Họ thấy hợp lý hóa những lý do của sự chia cách đó thì dễ hơn.

18)They comfort themselves with the position that they were right in the matter.

Họ tự an ủi mình ở vị thế rằng mình đúng trong vấn đề nầy.

19)Why do people do this?

Tại sao người ta lại làm như vậy?                                             

20)Because some people will do anything to avoid confrontation.

Bởi vì một số người sẽ làm bất cứ điều gì để tránh khỏi sự đối mặt.

21)In the last message, we saw Jacob limping across the river.

Trong sứ điệp lần trước, chúng ta thấy Gia-cốp đang khập khiểng băng qua sông.     

22)After God wrestled with him and God won and Jacob surrendered,

Sau khi Đức Chúa Trời vật lộn với ông và Đức Chúa Trời chiến thắng còn Gia-cốp đã phải đầu hàng,

23)after God confirmed to Jacob, yet again, His plan for his life,

sau khi Đức Chúa Trời xác quyết với Gia-cốp một lần nữa về kế hoạch của Ngài cho cuộc đời ông,

24)after the joy of meeting God face-to-face,

sau niềm vui được gặp gỡ Đức Chúa Trời mặt đối mặt,

25)after the joy of victory and blessing that came from surrender,

sau niềm vui chiến thắng và ơn phước đến từ sự đầu phục,   

26)now, it is time for Jacob to do what he has been dreading for 20 years.

Giờ đây, đã đến lúc Gia-cốp phải làm điều ông từng lo sợ suốt hai mươi năm qua.

27)Have you guessed it yet?

Quý vị đã đoán ra điều đó chưa?                                        

28)Facing his brother, Esau, whom he wronged 20 years before.

Đối mặt với anh của ông, là Ê-sau, người ông đã mắc lỗi hai mươi năm về trước.

29)When Jacob stole Esau’s birthright, his mother, Rebekah, told him to go away until his brother’s anger had subsided.

Khi Gia-cốp đánh cắp quyền trưởng nam của Ê-sau, mẹ ông, Rê-bê-ca, đã bảo ông hãy trốn đi cho đến khi cơn giận của anh ông đã lắng xuống.

30)Now, Jacob faces his brother, Esau, with the assurance of God’s blessing and protection;

Giờ đây, Gia-cốp đối mặt với anh của ông, là Ê-sau, với sự bảo đảm về ơn phước và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời;

31)but, nonetheless, Jacob has to clean up some past dealings.

Nhưng, dù vậy, Gia-cốp phải giải quyết mối quan hệ trong quá khứ.

32)My listening friend, if there is one thing that we all must understand about reconciliation and restoration, it is this:

Thưa quý thính giả, nếu có một điều chúng ta phải hiểu về giải hòa và bồi hoàn, thì điều đó là như thế nầy:

33)reconciliation and restitution are outward manifestations of our salvation.

Giải hòa và bồi hoàn là sự bày tỏ ra bên ngoài của sự cứu rỗi của chúng ta.

34)They are our outward manifestations of God’s forgiveness of our sins through Jesus Christ.

Đó là những biểu hiện bên ngoài của sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của chúng ta thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ.

35)God’s forgiveness must be expressed in our willingness to ask others for their forgiveness when we have wronged them.

Sự tha thứ của Đức Chúa Trời phải được thể hiện trong việc chúng ta sẵn sàng xin người khác tha thứ khi mình mắc lỗi với họ.

36)Restitution is a word that is missing among believers’ vocabulary today;

Bồi hoàn là một từ bị thiếu vắng trong vốn từ của những Cơ đốc nhân ngày nay;

37)and, yet, it ought to be at the forefront of our reconciliation with others.

Nhưng, nó phải ở ngay trước sự giải hòa của chúng ta với những người khác.

38)My listening friend, please listen carefully to what I’m going to tell you.

Thưa quý thính giả, xin hãy lắng nghe thật kỹ điều tôi sắp nói với quý vị đây.

39)Lack of willingness to make restitution cheapens repentance.

Thiếu sẵn lòng thực hiện sự bồi hoàn làm giảm giá trị của sự ăn năn.

40)Lack of restitution throws doubt on the authenticity of our repentance.

Thiếu sự bồi hoàn ném sự nghi ngờ về tính chân thật của sự ăn năn của chúng ta.

41)In Genesis 33:3, when Jacob encountered his brother, Esau, he immediately set about the task of making restitution.

Trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi ba câu ba, khi Gia-cốp đối mặt với anh của ông, là Ê-sau, ông ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ bồi hoàn.

42)He bowed down to the ground seven times.

Ong sấp mình xuống đất bảy lần.            

43)Twenty years earlier, Jacob had tricked his brother, Esau, out of his father’s blessing.

Hai mươi năm trước, Gia-cốp đã lừa anh mình, là Ê-sau, để chiếm lấy sự chúc phước của cha mình.

44)Now, after God wrestled with Jacob and Jacob lost to God, God changed Jacob’s heart;

Giờ đây, sau khi Đức Chúa Trời đã vật lộn với Gia-cốp và Gia-cốp đã thua cuộc, Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng của Gia-cốp;

45)and the evidence of his changed heart was that Jacob repented of his past sin;

và bằng chứng của tấm lòng đã được thay đổi đó là Gia-cốp đã ăn năn tội lỗi quá khứ của ông;

46)and, in addition, he bore the fruit of repentance.

Và hơn nữa, ông đã sinh ra bông trái của sự ăn năn.                  

47)When Jacob received the forgiveness of God for his sins, he became willing to confess his sin against his brother

Khi Gia-cốp nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho tội lỗi ông, ông trở nên sẵn lòng xưng tội với anh của ông

48)and asked for his brother’s forgiveness.

Và xin anh ông tha thứ.                                                  

49)Jacob could have said, “Well, God said to my mother that Esau would serve me.”

Gia-cốp đã có thể nói, “Đức Chúa Trời đã nói với mẹ là Ê-sau phải hầu việc tôi.”

50)Jacob could have said, “Regardless of what I have done or have not done, Esau should be subservient to me...”

Gia-cốp đã có thể nói, “Mặc cho những điều tôi đã làm hay không làm, Ê-sau phải phục tùng tôi…”

51)but, after Jacob’s heart was touched by God,

nhưng, sau khi tấm lòng của Gia-cốp được đụng chạm bởi Đức Chúa Trời,

52)Jacob recognized the wrong that he had done.

Gia-cốp đã nhận ra những điều sai trái mà mình đã làm.     

53)He confessed his sin. He repented of his sin; but he also made restitution for his sin.

Ông đã xưng tội. Ông đã ăn năn về tội lỗi mình; ông cũng thực hiện sự bồi hoàn cho tội lỗi mình.

54)My listening friend, when God touches your heart,

Thưa quý thính giả, khi Đức Chúa Trời đụng chạm tấm lòng của quý vị,

55)when God forgives your sins,

khi Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi quý vị,

56)when God blesses you with salvation,

khi Đức Chúa Trời ban cho quý vị sự cứu rỗi,

57)when God ministers to you by His grace,

khi Đức Chúa Trời chăm sóc quý vị bằng ân điển Ngài,

58)you must be ready to do the same toward others.

Quý vị phải sẵn sàng làm điều tương tự cho những người khác.

59)You must be willing to right the wrong, even if it takes 20 years.

Quý vị phải sẵn lòng để sửa lại những sai trật, cho dù có phải mất hai mươi năm.

60)Let me ask you this, my listening friend.

Tôi xin hỏi quý vị điều nầy, thưa quý thính giả.                                      

61)Are you carrying bitterness toward someone?

Quý vị có đang mang sự cay đắng đối với người nào không?             

62)Are you loaded with anger and resentment toward someone?

Quý vị có đang cưu mang lòng giận dữ và oán hận đối với ai không?

63)Have you sinned against someone?

Quý vị có phạm tội với ai không?                                       

64)Have you wronged someone?

Quý vị có mắc lỗi với ai không?                                   

65)Have you taken advantage of someone?

Quý vị có lợi dụng ai không?                                                   

66)Have you taken someone else’s property?

Quý vị có chiếm đoạt tài sản của ai không?                          

67)Have you cheated someone?

Quý vị có lừa dối ai không?                                                        

68)Have you cheated God of His tithe and offering?

Quý vị có gian lận Đức Chúa Trời về của dâng một phần mười và các của dâng khác không?

69)Let me tell you, on the authority of the Word of God,

Tôi xin nói với quý vị, dựa trên thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời,        

70)that there is no amount of singing of hymns that will help you.

Rằng bao nhiêu sự ca ngợi hay những bài thánh ca cũng không thể giúp quý vị.

71)There is no amount of Bible studies that you can attend that will help you.

Bao nhiêu sự nghiên cứu Kinh Thánh mà quý vị tham gia cũng không thể giúp được gì cho quý vị.

72)There is no amount of sermons that you can hear that will help you.

Bao nhiêu bài giảng quý vị nghe cũng không thể giúp được gì cho quý vị.

73)There is no amount of making excuses for your sin that will help you.

Bao nhiêu lời bào chữa cho tội lỗi của quý vị cũng không thể giúp được gì cho quý vị.

74)None of that will substitute for your righting the wrong.

Không điều nào trong số đó thay thế được việc sửa chữa những sai lầm của quý vị.

75)Some people may say to me, “You don’t understand my predicament.”

Một số người có thể nói với tôi, “Ông không hiểu tình trạng khó khăn của tôi đâu.”

76)Some people will say to me, “You don’t know my real world.”

Một số người sẽ nói với tôi, “Ông không biết thế giới thực tế của tôi đâu.”

77)My friend, all these excuses will not work.

Thưa quý thính giả, tất cả những lời bào chữa nầy sẽ không có giá trị.

78)Jacob bowed down seven times and said, “My lord, Esau,” and, then, insisted that his brother accept his gifts.

Gia-cốp đã sấp mình xuống bảy lần và nói, “chúa tôi, Ê-sau,” và rồi cố nài anh mình nhận lấy các món quà.

79)My listening friend, it takes humility to do that.

Thưa quý thính giả, cần phải có lòng khiêm nhường mới làm được điều đó.

80)What we don’t often understand is that, when you decide in your heart to make restitution,

Điều chúng ta thường không hiểu được là, khi quý vị quyết định trong lòng sẽ thực hiện sự bồi hoàn,

81)when you decide in your heart to seek forgiveness for the wrong that you have done,

khi quý vị quyết định trong lòng sẽ tìm kiếm sự tha thứ cho những sai lầm mình đã làm,

82)God is working on the other end as well.

Đức Chúa Trời cũng đang làm việc ở phía bên kia nữa.                          

83)Let me show you.

Tôi xin nói rõ cho quý vị.                                                                 

84)Everything the Bible tells us about Esau is that he did not fear God.

Mọi điều Kinh Thánh cho chúng ta biết về Ê-sau là ông không kính sợ Đức Chúa Trời.

85)He was into instant gratification.

Ong ưa thích những sự thỏa mãn tức thời.                       

86)He was tough, and he was rough, and he was wild;

Ong cường tráng, thô lỗ, và ngông cuồng;                    

87)but God had already gone ahead of Jacob and changed even Esau’s heart;

nhưng Đức Chúa Trời đã đi trước Gia-cốp và thay đổi tấm lòng của Ê-sau;

88)and, when you decide in your heart to right the wrong,

và, khi quý vị quyết định trong lòng để sửa chữa những sai lầm,

89)God will run ahead of you and prepare the other person’s heart.

Đức Chúa Trời sẽ đi trước quý vị và chuẩn bị tấm lòng của người kia.

90)God will go ahead of you and work things out—to your surprise.

Đức Chúa Trời sẽ đi trước quý vị và sắp đặt mọi điều, khiến chúng ta phải ngạc nhiên.

91)In fact, notice that Jacob and Esau never talked about the problem or the sin or the past.

Thật vậy, hãy lưu ý rằng Gia-cốp và Ê-sau chưa bao giờ nói chuyện về những vấn đề hay về tội lỗi hoặc là về quá khứ.

92)They never discussed the old hurt.

Họ chưa bao giờ thảo luận về những tổn thương ngày xưa.            

93)Do you know why?

Quý vị có biết tại sao không?                                                            

94)Because often an embrace can speak much more eloquently than words.

Bởi vì thường thì một cái ôm choàng có thể nói lên nhiều hơn là lời nói.

95)Before God touched Jacob’s heart,

Trước khi Đức Chúa Trời đụng chạm tấm lòng của Gia-cốp, 

96)before God wrestled with Jacob,

trước khi Đức Chúa Trời vật lộn với Gia-cốp,

97)Jacob sent others ahead of him.

Gia-cốp đã sai những đầy tớ đi trước ông.

98)He sent gifts ahead of him;

Ong gửi quà đi trước ông;                                               

99)but, here, he goes out in front and meets Esau face-to-face.

Nhưng, ở đây, ông bước ra phía trước và gặp Ê-sau mặt đối mặt.

 

SECTION B

1)     Jacob, having been conquered by God, now had new courage to face his past sins.

Gia-cốp, đã được chinh phục bởi Đức Chúa Trời, bây giờ đã có sự can đảm mới để đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ.

2)     Having been conquered by God, Jacob now had new strength to go and face his brother.

Được chinh phục bởi Đức Chúa Trời, bây giờ Gia-cốp đã có sức mạnh mới để đi và đối mặt với anh mình.

3)     In our reconciliation, we often forget the power of God that is working in others.

Trong sự giải hòa của chúng ta, chúng ta thường quên đi quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng những người khác.

4)     Let me tell you something about not resolving past conflict and sin.

Tôi xin nói với quý vị một điều về việc không giải quyết những mâu thuẫn và tội lỗi quá khứ.

5)     The problem with past conflict and bitterness is this:

Vấn đề đối với những mâu thuẫn và cay đắng trong quá khứ là như thế nầy:

6)     if past conflicts are not dealt with, they do not go away.  They go underground;

nếu những mâu thuẫn không được giải quyết, chúng không mất đi. Chúng tồn tại ngấm ngầm;

7)     and, when past conflicts and sin go underground, they can poison the soil and they can hurt a whole lot of people.

Và, khi những mâu thuẫn và tội lỗi quá khứ tồn tại ngấm ngầm, chúng có thể nhiễm độc vào đất và gây tổn thương cho rất nhiều người.

8)     My listening friend, I want to tell you that restitution is not easy.

Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị rằng sự bồi hoàn là không hề dễ dàng.

9)     Bearing the fruit of repentance is not easy.

Sinh ra trái ăn năn là không dễ dàng.                               

10)Facing past sins can give you a horrible feeling in the pit of your stomach;

Đối mặt với những tội lỗi quá khứ có thể cho quý vị một cảm giác khủng khiếp

11)but, when you do it in Jesus’ name,

nhưng, khi quý vị làm điều đó trong danh Đức Chúa Giê-xu,

12)when you do it in Jesus’ power and for Jesus’ sake,

khi quý vị làm điều đó trong quyền năng của Đức Chúa Giê-xu và vì Đức Chúa Giê-xu,        

13)you will have all the strength you need because God will go ahead of you and prepare the other person.

Quý vị sẽ có đủ sức mạnh mình cần bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đi trước quý vị và chuẩn bị tấm lòng người kia.

14)Somebody may say, “Well, what if the person I have wronged refused to forgive me?”

Có người có thể nói, “Điều gì xảy ra nếu người tôi đã phạm lỗi không chịu tha thứ cho tôi?”

15)That is not your problem.  That’s their problem.

Đó không phải là vấn đề của quý vị. Đó là vấn đề của họ.                  

16)That is not your problem.  That is their problem with God.

Đó không phải vấn đề của quý vị. Đó là vấn đề của họ với Đức Chúa Trời.

17)Repentance involves costly obedience, not merely repeating some words;

Sự ăn năn liên quan đến sự vâng lời có trả giá, không chỉ là nói ra vài lời;

18)and that is why genuine repentance has such a powerful impact on others.

Và chính vì thế sự ăn năn thật có một tác động mạnh mẽ lên những người khác.

19)When Esau saw his brother’s true humility and confession and repentance, he was overwhelmed;

Khi Ê-sau thấy sự khiêm nhường, xưng tội và ăn năn thật của em mình, ông đã bị thuyết phục;

20)and, so, instead of killing him, he ran to him and embraced him.

Và vì vậy, thay vì giết Gia-cốp, ông chạy đến để ôm em mình.

21)He fell on his neck and kissed him.

Ong ôm lấy cổ và hôn em mình.                                         

22)My listening friend, I want to tell you something very important.

Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị một điều rất quan trọng.  

23)Asking for forgiveness will remove the shadows that are hanging over you.

Xin sự tha thứ sẽ gỡ bỏ những bóng tối đang che phủ quý vị.

24)Asking for forgiveness will restore you to full spiritual health;

Xin sự tha thứ sẽ phục hồi quý vị trở lại tình trạng sức khỏe thuộc linh tràn đầy;

25)and asking for forgiveness will also bring you answers to your prayers.

Và xin sự tha thứ cũng sẽ đem đến cho quý vị sự đáp lời những lời cầu nguyện của quý vị.

26)Unconfessed sin will always hinder answers to your prayers.

Những tội lỗi không được xưng ra sẽ luôn luôn ngăn trở sự nhậm lời cầu nguyện.                    

27)The psalmist said in 66:18,

Trước giả Thi Thiên nói trong Thi Thiên sáu mươi sáu câu mười tám,

28)“If I cherish a sin in my heart, God will not answer me.”

“Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

29)Listen carefully, my listening friend, as we conclude.

Thưa quý thính giả, xin hãy lắng nghe kỹ phần kết luận của chúng tôi.

30)At the end of this broadcast, take a moment and examine yourself.

Vào cuối chương trình phát thanh nầy, hãy dành thời gian để xét lại mình.

31)What sin do you need to confess?

Tội lỗi nào quý vị cần xưng ra?                                             

32)To God?

Với Đức Chúa Trời?   

33)To a spouse?

Với người phối ngẫu của quý vị?                             

34)To a father or mother?

Với cha hoặc mẹ quý vị?                                                           

35)To a son or daughter?

Với con trai hoặc con gái của quý vị?                                          

36)To a co-worker or a neighbor?

Với một bạn đồng nghiệp hoặc với một người hàng xóm?

37)Today, make the decision to make that phone call or make that visit.

Hôm nay, hãy quyết định gọi điện hoặc đến thăm.

38)Whatever it is, decide today to make restitution;

Dù là làm như thế nào, hãy quyết định ngay hôm nay để thực hiện sự bồi hoàn;

39)and God’s spirit will go before you and prepare the way.

Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đi trước quý vị để chuẩn bị con đường.

40)Until next time, I wish you God’s richest blessing.

Cho đến lần tới, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

      
LỜI KẾT:  Người ta nói ‘đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.’ Gia-cốp đã cư xử rất khôn ngoan theo cách của loài người.  Ông đã gởi nhiều quà đi trước với ước mong làm cho Ê-sau nguôi giận.  Ông cũng sắp xếp đội hình gia đình thật tối ưu để đề phòng bất trắc, đủ thời gian trốn chạy nếu Ê-sau không tha thứ mà cứ cưu mang lòng báo thù.  Nếu điều nầy xảy ra thì mọi toan tính trước kia đều bị vô hiệu hóa; rốt lại thì Gia-cốp vốn tay trắng lại hoàn trắng tay.  Nhưng diễn biến câu chuyện cho thấy mọi sự thật tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.  Chúng ta thật sự không biết trong lòng Ê-sau nghĩ gì.  Có thể ông vẫn còn nung nấu lòng căm thù.  Mà cũng có thể ông đã quên chuyện cũ. Dường như không có lời chúc phước đặc biệt của cha ông vẫn thành đạt; không có quyền trưởng nam ông vẫn nắm giữ gia tài.  Về phương diện thuộc linh, chúng ta thấy Ê-sau là một con người hời hợt, nên có lẽ ông không quan tâm mấy đến việc kế thừa lời hứa, và bởi đó lòng ông không còn nghĩ gì đến nỗi oán hận ngày xưa. Nhưng trong lòng Gia-cốp thì không được như vậy.  Suốt hai mươi năm qua ông sống trong sự dày vò vì đã lừa gạt anh mình, cha mình và ông cứ nghĩ rằng họ vẫn còn giận lắm.  Hai mươi năm đủ để xoa dịu, chữa lành những vết thương lòng, nhưng đối với Gia-cốp thì mọi sự dường như mới đâu đây trong ngày hôm qua.  Những cảm xúc lúc ông chạy trốn khỏi nhà vẫn còn tươi nguyên trong lòng. Đó là tâm trạng thực sự của những người đã gây ra lỗi lầm tai hại, nghiêm trọng.  Sự dày vò của nỗi ân hận quá khứ còn lớn hơn bất cứ nỗi đe dọa nào khác.  Nếu điều nầy không được giải quyết thì hai mươi năm sau, hoặc đến hết cuộc đời, Gia-cốp cứ tiếp tục sống trong nỗi dằn vặt đó.  Tạ ơn Chúa vì ông đã giải quyết vấn đề một cách tích cực, nhưng không phải bởi sức riêng của mình.  Sau khi giải quyết mọi việc với Chúa, nhận được sự chúc phước và bảo vệ của Ngài thì ông đã trực diện giải quyết vấn đề với anh mình, và đã thành công quá sức suy tưởng.  Còn chúng ta ngày nay thì sao? Những tổn thương xưa cũ đã được giải quyết, hàn gắn chưa?   Nếu chưa, hãy nhờ ơn Chúa làm điều đó ngay hôm nay.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
Portrait of Grace - part 02 of 08 Chân dung Ân điển - Phần 02
   Đăng nhập | Đăng ký