Portrait of Grace - part 08 of 08

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“PORTRAIT OF GRACE”

Part 08 of 08

 

LỜI GIỚI THIỆU: Cây cối được trồng vào thời điểm thích hợp sẽ sớm tươi tốt và phát triển, vì bên trong những cây đó nguyên lý của sự sống vận hành.  Trái lại, một số cây sẽ tàn lụi dần và biến mất, vì những cây đó đã chết.  Nói chung, sự chết dẫn đến sự hư hoại, còn sự sống dẫn đến sự sống cao hơn nữa.  Điều nầy cũng áp dụng cho đời sống con người.  Khi sự sống thuộc linh không vận hành, thì đời sống con người gặp hết rắc rối nầy đến rắc rối khác.  Nhưng khi sự sống của Chúa hành động thì kết quả thật là phước hạnh.  Chúng ta tiếp tục suy gẫm điều nầy qua phần đời còn lại của Gia-cốp.  Kính mời quý thính giả lắng nghe.

 

SECTION A

 

1)     Hello, listening friends, and welcome to this last in our series of messages entitled, “Portrait of Grace.”

Xin kính chào quý thính giả, và chào mừng quý vị đến với sứ điệp cuối cùng trong loạt sứ điệp có tựa đề “Chân Dung Của Ân Điển.”

2)     Today, we will be looking at Genesis 35, verses 1 to 15;

Hôm nay, chúng ta sẽ học trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi lăm, từ câu một đến câu mười lăm;

3)     but I want to begin by telling you something that probably is familiar to most students.

Nhưng tôi muốn bắt đầu bằng cách nói với quý vị một điều có lẽ quen thuộc với hầu hết các sinh viên.

4)     In school, you may have studied the second law of thermodynamics;

Ơ trường học, có lẽ quý vị đã học định luật thứ hai về nhiệt động lực;

5)     but, if you haven’t, I want to explain it to you.

Nhưng, nếu quý vị chưa học, tôi muốn giải thích định luật nầy cho quý vị.

6)     The second law of thermodynamics declares that matter always proceeds from order to disorder.

Định luật thứ hai về nhiệt động lực học cho biết sự vật luôn diễn tiến từ trật tự thành mất trật tự.

7)     The second law of thermodynamics affirms that everything ultimately decays and falls apart.

Định luật thứ hai về nhiệt động lực khẳng định mọi vật chất cuối cùng sẽ phân rã và tiêu hủy.

8)     For example, bread does not stay as fresh as on the day it was baked.

Ví dụ, bánh mì không tươi mãi như ngày nó được nướng lên.

9)     Clothing becomes faded and threadbare and, ultimately, returns to dust.

Quần áo bị bạc màu, cũ mòn và cuối cùng bị mục nát.

10)Everything ages and wears out;

Mọi thứ đều sẽ cũ đi và bị hư mòn;                              

11)but, today, I’m going to introduce you to another law that has the opposite effect of the second law of thermodynamics.

Nhưng, hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với quý vị một định luật khác có hiệu ứng ngược lại với định luật thứ hai về nhiệt động lực.

12)It is what I call the “first law of God-dynamics.”

Tôi gọi đó là “định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời.”

13)The first law of God-dynamics” says, “In the life of God’s children, things go from disorder to order.”

Định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời nói rằng “Trong cuộc sống của con cái Đức Chúa Trời, mọi thứ đi từ vô trật tự đến có trật tự.”

14)For believers, things go from the pit to the highest mountain.

Với các Cơ đốc nhân, mọi thứ đi từ trũng lên ngọn núi cao nhất.

15)For God’s obedient children, they progressively become less like themselves and more like Christ.

Với các con cái biết vâng lời của Đức Chúa Trời, họ tiến tới ngày càng ít giống mình và càng giống Đấng Christ hơn.

16)God’s obedient children gradually go from disobedience to total surrender.

Các con cái vâng lời của Đức Chúa Trời từng bước đi từ chỗ không vâng lời đến chỗ hoàn toàn vâng phục.

17)The bodies of the children of God may decay, but their spirits soar like eagles.

Thân thể của con cái Đức Chúa Trời có thể hư nát, nhưng tâm linh họ cất cánh bay cao như chim ưng.

18)God’s children‘s lives go from power to power.

Cuộc đời của con cái Đức Chúa Trời đi từ quyền năng nầy đến quyền năng khác.

19)They go from glory to glory.

Họ đi từ vinh quang nầy đến vinh quang khác.                   

20)As you and I face challenges of life, we face the ups and downs of life, but we go forward.

Khi quý vị và tôi đối mặt với thử thách của cuộc đời, chúng ta đối mặt với những thăng trầm của cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn đi tới.

21)We may have joys and sorrows, but we always march upward.

Chúng ta có thể có niềm vui và nỗi buồn, nhưng chúng ta luôn tiến về phía trước.

22)We may experience failure and success, but we’re always improving.

Chúng ta có thể kinh nghiệm thất bại và thành công, nhưng chúng ta luôn luôn tiến bộ.

23)That is God’s first law of God-dynamics in the believer’s life;

Đó chính là định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời trong đời sống của Cơ đốc nhân;

24)and we’re going to see this in Jacob’s life.

Và chúng ta sẽ thấy định luật nầy trong cuộc đời của Gia-cốp.

25)God speaks to him and he becomes passionate about God;

Đức Chúa Trời phán với ông và ông trở nên say mê Chúa;         

26)then, he gets busy making a living and he forgets about God;

sau đó, ông bận rộn lo toan cuộc sống và quên mất Đức Chúa Trời;

27)then, he faces a crisis in his life and he comes running back to God.

Sau đó, ông đối mặt với khủng hoảng trong cuộc sống và lại quay trở về với Chúa.

28)God renews him and blesses him;

Đức Chúa Trời đổi mới ông và ban phước cho ông;

29)and, soon, he is back into his old ways of taking things into his own hands.

Và không lâu sau, ông trở lại con đường cũ tự làm mọi điều bằng sức riêng của mình.

30)Does this describe your life?

Điều nầy có mô tả đời sống quý vị không?                                  

31)Without a doubt, Jacob is a portrait of many Christians today.

Không nghi ngờ gì, Gia-cốp chính là một bức chân dung của nhiều Cơ đốc nhân ngày nay.

32)I don’t know about you, but I often ask myself the following question:

Tôi không biết quý vị thì sao, nhưng tôi thường tự hỏi mình câu sau:

33)why does it take a crisis in my life to make me a powerful prayer warrior?

Vì sao cần có những khủng hoảng trong cuộc đời mình để biến tôi thành một chiến binh cầu nguyện mạnh mẽ?

34)Now let’s go to Genesis 35.

Bây giờ xin mở ra Sáng Thế Ký đoạn ba mươi lăm.                                   

35)There, we find Jacob in one of those crises that will ignite his passion for God.

Ơ đó, chúng ta thấy Gia-cốp đang ở giữa một trong những khủng hoảng sẽ làm nóng cháy tình yêu của ông với Đức Chúa Trời.

36)At this point in his life, Jacob allowed the material attraction of Shechem to keep him from being at Bethel.

Vào thời điểm nầy trong cuộc đời ông, Gia-cốp đã để cho những sự thu hút về vật chất tại Si-chem cầm giữ ông khỏi Bê-tên.

37)Bethel, in Jacob’s life, represents God’s presence in his life.

Bê-tên, trong cuộc đời Gia-cốp, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống ông.

38)Bethel, in Jacob’s life, represents God’s blessing and God’s leadership.

Bê-tên, trong cuộc đời Gia-cốp, tượng trưng cho những ơn phước và sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.

39)On the other hand, in Shechem, there may have been material gain, but there was spiritual loss.

Mặt khác, tại Si-chem có thể có sự gia tăng của cải vật chất, nhưng cũng có sự sa sút về tâm linh.

40)In Shechem, there were so many business deals that Jacob forgot his parental responsibilities.

Tại Si-chem, có quá nhiều phi vụ làm ăn khiến Gia-cốp quên đi trách nhiệm làm cha của mình.

41)In Shechem, there were many opportunities to go upward and forward, humanly speaking, but his family completely fell apart;

Tại Si-chem, có quá nhiều cơ hội để thăng tiến, theo cách con người, nhưng gia đình ông hoàn toàn chia rẽ;

42)and, so here, once again, we see God’s first law of God-dynamics in operation.

Và ở đây, một lần nữa, chúng ta thấy định luật thứ nhất của Đức Chúa Trời về động lực học được áp dụng.

43)God manifests His grace yet again

Dầu vậy Đức Chúa Trời lại bày tỏ ân điển của Ngài một lần nữa.

44)and God’s grace overwhelms sin and grief yet again.

Và một lần nữa ân điển của Đức Chúa Trời che phủ tội lỗi và đau buồn.

45)God’s grace calls Jacob back once again.

An điển của Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp một lần nữa quay trở lại.

46)My listening friend, wherever you are right now,

Thưa quý thính giả, dù bây giờ quý vị đang ở đâu,                                         

47)whether you are in deliberate sin or whether you are in deliberate disobedience,

dù quý vị đang ở trong tội lỗi có ý thức hay quý vị đang ở trong sự không vâng lời có ý thức,

48)whether you are in an ungodly relationship or whether you are taking things into your own hands,

dù quý vị đang ở trong một mối quan hệ không đẹp lòng Chúa hay quý vị đang tự mình làm mọi điều,

49)whether you are doing your will instead of the will of God,

dù quý vị đang làm theo ý mình thay vì theo ý muốn của Đức Chúa Trời,   

50)wherever you are, God is calling you yet again.

Dù quý vị có như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn đang kêu gọi quý vị một lần nữa.     

51)God’s arms are open to you once again.

Cánh tay của Đức Chúa Trời đang dang rộng ra với quý vị một lần nữa.   

52)You may be too busy for God.

Quý vị có thể quá bận rộn đối với Chúa.

53)You may be too busy doing your thing, while your family is spiritually disintegrating.

Quý vị có thể quá bận rộn làm việc của mình, trong khi gia đình của quý vị đang phân hóa về mặt thuộc linh.

54)You may be too busy doing what pleases you, while your soul is rusting out.

Quý vị có thể quá bận rộn làm những điều vui lòng mình, trong khi tâm linh của quý vị đang bị gỉ sét.

55)No matter where you are, the God who called Jacob is calling you.

Dù quý vị đang ở đâu, Đức Chúa Trời Đấng đã gọi Gia-cốp đang kêu gọi quý vị.

56)In Genesis 35, verse 1, God said to Jacob, “Go up to Bethel and settle there,

Trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi lăm câu một, Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp, “Hãy chỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở,

57)and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother, Esau.”

Và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.”

58)My listening friend, let me tell you three ways to appropriate the blessing of the first law of God-dynamics.

Thưa quý thính giả, tôi xin đưa ra cho quý vị ba cách để nhận được những ơn phước của định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời.

59)Number one, remember God’s past blessings.

Thứ nhất, hãy nhớ lại những ơn phước trong quá khứ của Đức Chúa Trời.      

60)Number two, release your false idols.

Thứ nhì, hãy từ bỏ những thần tượng giả dối của quý vị.

61)Number three, reaffirm God’s covenant.

Thứ ba, xác nhận một lần nữa giao ước của Đức Chúa Trời.

62)Let’s look at number one, remember God’s past blessings.

Chúng ta hãy cùng học điều thứ nhất, ghi nhớ những ơn phước trong quá khứ của Đức Chúa Trời.

63)At this point in Jacob’s life, he was cut off from behind by Laban.

Vào thời điểm nầy trong cuộc đời Gia-cốp, ông đã bị La-ban từ bỏ ở phía sau.

64)He did not want to go forward toward Esau;

Ong cũng không muốn tiến tới về phía Ê-sau;                

65)and where is he now?

Vậy ông đang ở đâu?                                                         

66)His sons made enemies in the land of Shechem;

Các con trai ông gây thù oán tại đất Si-chem;     

67)and, when you are penned in from the back and from the front, what should you do?

Và, khi quý vị bị chặn ở cả phía sau và phía trước, quý vị sẽ làm gì?

68)You don’t panic and you don’t fret;

Đừng bối rối và đừng phiền muộn;                          

69)but you begin to remember God’s past blessings;

nhưng hãy bắt đầu nhớ lại những ơn phước trong quá khứ của Đức Chúa Trời;

70)and that is why, as soon as Jacob heard the call of God’s grace,

và chính vì thế, ngay khi Gia-cốp nghe thấy tiếng gọi của ân điển Đức Chúa Trời,                 

71)he immediately responded by calling to his family.

Ong phản ứng lại ngay lập tức bằng cách kêu gọi gia đình mình.

72)He told them to turn from idols and impurities to the true worship of God.

Ông bảo họ từ bỏ những hình tượng và những điều bất khiết để hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời.

73)Here, we see the first law of God-dynamics.

Ơ đây, chúng ta thấy định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời.

74)Jacob did not take long to respond to God.

Gia-cốp không để mất thời gian rồi mới đáp ứng lại với Đức Chúa Trời.

75)His life, like our lives, moved from disintegration to wholeness;

Cuộc đời của ông, cũng giống như chúng ta, đi từ sự phân cách đến trọn vẹn;

76)from slowness to immediate response to God;

từ chậm chạp đến ngay lập tức đáp ứng lại Đức Chúa Trời;        

77)and, so, Jacob remembers God’s vision in Bethel some 20 years earlier;

và vì vậy, Gia-cốp nhớ lại khải tượng từ Đức Chúa Trời tại Bê-tên hai mươi năm trước;

78)and, there, he remembered God’s dream.

Và, ở đó, ông nhớ lại giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời.                   

79)There, he remembered his vow to the Lord.

Ơ đó, ông nhớ lại lời thề của ông với Chúa.             

80)There, he remembers how God kept His promise to him.

Ơ đó, ông nhớ lại thể nào Đức Chúa Trời đã làm thành những lời hứa của Ngài cho ông.

81)Jacob can look back and say, “God is good all the time.”

Gia-cốp có thể nhìn lại và nói, “Đức Chúa Trời là tốt lành mọi lúc.” 

82)Let me ask you this, my friend.

Tôi xin hỏi quý vị điều nầy, thưa quý thính giả.                 

83)When you look back at your life, can you see God’s hand of blessing?

Khi quý vị nhìn lại cuộc đời mình, quý vị có thấy bàn tay phước lành của Đức Chúa Trời không?

84)Can you see God’s hand of protection?

Quý vị có thấy bàn tay che chở của Đức Chúa Trời không? 

85)Can you see God’s hand of faithfulness?

Quý vị có thấy bàn tay thành tín của Đức Chúa Trời không?                       

86)Can you see God’s patience with you?

Quý vị có thấy sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời dành cho quý vị không?       

87)I sure can.

Tôi chắc chắn là có.                                                    

88)First, remember God’s past blessings.

Thứ nhất, hãy nhớ lại những ơn phước của Đức Chúa Trời trong quá khứ.

89)Secondly, release your false idols.

Thứ nhì, hãy từ bỏ những thần tượng giả dối của quý vị.     

90)One of Jacob’s shortcomings was that he failed to instruct his family.

Một trong những thiếu sót của Gia-cốp là ông đã thất bại trong việc hướng dẫn gia đình mình.

91)He failed to do his part in modeling worshiping God for his family.

Ong đã thất bại trong việc thực hiện vai trò gương mẫu thờ phượng Đức Chúa Trời cho gia đình của mình.

92)Jacob failed to instruct his household by words and example about the one true God;

Gia-cốp đã thất bại trong việc hướng dẫn nhà mình bằng lời nói và bằng hành động về Đức Chúa Trời chân thật duy nhất;

93)but Jacob also failed in another area of his life.

Nhưng Gia-cốp cũng thất bại trong một lãnh vực nữa trong cuộc đời ông.

94)Jacob failed to keep his promise of giving back ten percent of everything that God has given him;

Gia-cốp đã thất bại khi không giữ được lời hứa dâng lại một phần mười những điều mà Đức Chúa Trời ban cho ông;

95)and, so here, in Genesis 35, God graciously gives him another opportunity;

và vì vậy, ở đây, trong Sáng Thế Ký đoạn ba mươi lăm, Đức Chúa Trời đã đầy ân điển ban cho ông một cơ hội nữa;

96)but, this time, Jacob does the right thing.

Nhưng lần nầy, Gia-cốp đã làm điều đúng.                                      

97)In verse 2, he turns to his family and he says, “All right, I may have messed up in the past, but now I want to get it right this time.

Trong câu hai, ông xoay lại và nói với gia đình mình, “Được rồi, có thể tôi đã sai trật trong quá khứ, nhưng lần nầy tôi muốn làm đúng.

98)Hand over all of the idols and the earrings and the clothings of sin,

Hãy đưa ra tất cả các hình tượng, những trang sức và quần áo tội lỗi,

99)because, from now on, we are going to give up false idols.

Bởi vì, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ từ bỏ những thần tượng giả dối.

 

SECTION B

 

1)     We are going to give up false belief systems.

Chúng ta sẽ từ bỏ những hệ thống tín ngưỡng sai trật.             

2)     We are going to give up false ideas about who God is.”

Chúng ta sẽ từ bỏ những ý niệm sai lầm về Đức Chúa Trời.”                 

3)     How do people know that God has changed your heart?

Làm sao để mọi người biết rằng Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng quý vị?

4)     By the change in your behavior.

Bởi sự thay đổi trong thái độ của quý vị.                            

5)     The only way the world is going to know whether you are a believer in Jesus Christ or not is by your behavior.

Cách duy nhất để thế gian biết quý vị có phải là một tín đồ của Chúa Giê-xu Christ hay không chính là bởi cách ứng xử của quý vị.

6)     Let me ask you, my listening friend, is your behavior different after you became a believer?

Tôi xin hỏi quý vị, thưa quý thính giả, cách ứng xử của quý vị có khác đi sau khi quý vị trở thành một Cơ đốc nhân không?

7)     Is your behavior different from non-believers when it comes to moral purity?

Cách ứng xử của quý vị có khác với những người không phải Cơ đốc nhân khi xét về sự thanh sạch trong đạo đức không?

8)     Is it different when it comes to cheating and lying?

Có khác biệt khi xét về sự lừa đảo và dối trá không?

9)     Is it different when it comes to gossiping and backbiting?

Có khác biệt khi xét về sự ngồi lê đôi mách và nói xấu sau lưng không?

10)Is it different because you do not live in fear and anxiety?

Có phải sự khác biệt đó là vì quý vị không sống trong sợ hãi và lo lắng không?

11)All these idols must be buried, just like Jacob buried those of his household.

Tất cả những thần tượng nầy phải được chôn đi, giống như Gia-cốp đã chôn những thần tượng của nhà mình.

12)Jacob called his family to purify themselves.

Gia-cốp kêu gọi gia đình ông trở nên thanh sạch.

13)Remember God’s past blessings.

Hãy nhớ lại những ơn phước trong quá khứ của Đức Chúa Trời.

14)Release false idols.

Hãy từ bỏ những thần tượng giả dối.                                

15)Thirdly, reaffirm God’s promises.

Thứ ba, hãy tái xác nhận những lời hứa của Đức Chúa Trời.           

16)After Jacob led his family to repentance, worship, and obedience to the one living God,

Sau khi Gia-cốp dẫn dắt gia đình mình đến sự ăn năn, thờ phượng, và vâng theo Đức Chúa Trời hằng sống duy nhất,

17)God affirms to him the promises that He gave to him.

Đức Chúa Trời đã tái xác nhận với ông những lời hứa mà Ngài đã ban cho ông.

18)These are the same promises that God gave his father before him and his grandfather, Abraham, before that.

Đó chính là những lời hứa mà trước đó Đức Chúa Trời đã ban cho cha ông, và trước đó nữa là cho ông nội ông, là Áp-ra-ham.

19)What was the promise?

Lời hứa đó là gì?                                                               

20)That the Messiah will come through his descendants.

Rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến bởi dòng dõi ông.     

21)If you have a Bible, you can read the list of [the] genealogy of Jesus.

Nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị có thể đọc gia phổ của Chúa Giê-xu.

22)It is found both in Luke, Chapter 3, and in Matthew, Chapter 1.

Gia phổ nầy được tìm thấy cả trong Lu-ca đoạn ba và Ma-thi-ơ đoạn một.

23)There, you can trace the physical line of Jesus to Jacob;

Ơ đó, quý vị có thể tra được dòng dõi của Gia-cốp cho đến Chúa Giê-xu;

24)and, so, Jacob built an altar and, there, he changes the name that he gave to that place 20 years earlier.

Và như vậy, Gia-cốp đã dựng một bàn thờ và ở đó, ông đổi tên mà ông đã đặt cho nơi đó hai mươi năm về trước.

25)You remember he called the place where he saw the Lord “Bethel,” or, the “house of God?”

Quý vị có nhớ ông gọi nơi mà ông đã thấy Chúa là “Bê-tên,” hay là “nhà của Đức Chúa Trời” không?

26)Now, he calls it “El Bethel,”

Bây giờ, ông gọi nơi đó là “Ên-Bê-tên,”

27)the “God of the house of God;”

nghĩa là “Đức Chúa Trời của nhà Đức Chúa Trời;” 

28)but, before renaming the place, Jacob keeps the vow that he had made to the Lord 20 years earlier.

Nhưng, trước khi đổi tên nơi đó, Gia-cốp đã giữ lời thề mà ông đã lập với Đức Chúa Trời hai mươi năm về trước.

29)He offers the Lord the sacrifice of praise and thanksgiving.

Ong dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen và lòng biết ơn.

30)My listening friend, please listen carefully, as we conclude.

Thưa quý thính giả, xin hãy lắng nghe thật kỹ phần kết luận của chúng tôi.

31)I want to come back to where I began.

Tôi muốn trở lại nơi tôi đã bắt đầu.

32)The second law of thermodynamics may say that matter deteriorates and goes from order to disorder,

Định luật thứ hai về nhiệt động học có thể nói rằng sự vật bị hư mất và đi từ trật tự đến vô trật tự,

33)but the first law of God-dynamics says, “My children will go from glory to glory.

Nhưng định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời nói rằng, “Các con cái ta sẽ đi từ vinh quang nầy đến vinh quang khác.

34)My children will move from good to great.

Các con cái ta sẽ đi từ tốt lành đến vĩ đại.                

35)My children will soar like eagles to greater heights.

Các con cái ta sẽ cất cánh bay cao như chim ưng đến những tầm cao mới.

36)My children will not deteriorate;

Các con cái ta sẽ không hư mất đi;                                      

37)but they will be daily renewed.”

Nhưng chúng sẽ được nên mới mỗi ngày.”                           

38)The first law of God-dynamics says,

Định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời nói rằng,

39)“Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted;

“Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã;

40)but they who wait upon the Lord shall renew their strength.

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới.

41)They shall mount up with wings like eagles.

Họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng;       

42)They shall run and not be weary.

Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. 

43)They shall walk and not faint...”

Họ sẽ đi mà không mòn mỏi.   

44)and, so, my dear listening friend, my prayer is that you will remember God’s past blessings,

và như vậy, thưa quý thính giả, tôi cầu nguyện rằng quý vị sẽ nhớ lại những ơn phước trong quá khứ của Đức Chúa Trời,

45)that you would release your false idols and affirm your covenant with God;

rằng quý vị sẽ từ bỏ những thần tượng giả dối của mình và tái xác nhận giao ước của quý vị với Đức Chúa Trời;

46)then, He will have His heart’s delight to bless you with the first law of God’s dynamic;

sau đó, Ngài sẽ rất vui lòng ban phước cho quý vị bằng định luật thứ nhất về động lực học của Đức Chúa Trời;               

47)and, as we conclude this whole series of messages on Portrait of Grace,

và, sau khi kết luận loạt sứ điệp nầy về Chân Dung Của An Điển,     

48)we look forward to bringing you a new series of messages the next time;

chúng tôi trông mong đem đến cho quý vị một loạt sứ điệp mới trong lần tới;

49)so please join us next time;

vì vậy xin hãy tham gia với chúng tôi lần tới;      

50)and, until then, I wish you God’s richest blessing.

Và cho đến lúc đó, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

 

LỜI KẾT: Nhiều lần trong đời sống mình, người tin Chúa quên mất những ơn phước lớn lao Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống họ.  Khi đó, sự hỗn loạn xen vào đời sống và gia đình của người đó vì đã có những điều khác choán chỗ của Đức Chúa Trời, trở thành hình tượng trong cuộc đời họ.  Nhưng khi họ bắt đầu nhớ lại ơn phước Chúa, từ bỏ hình tượng và quay trở lại nơi họ đã gặp Đức Chúa Trời, nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời thì đời sống đó sẽ lại đổi mới. Còn đời sống quý vị hiện nay thì sao? Ước mong quý vị sẽ khởi động lại cuộc đời mình giống như Gia-cốp để tiếp tục kinh nghiệm những ơn phước tươi mới hơn.


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
Portrait of Grace - part 02 of 08 Chân dung Ân điển - Phần 02
   Đăng nhập | Đăng ký