Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 6

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Bây giờ tôi xin đọc vài câu trong Phúc âm Giăng chương 3. Chúa Jê-sus không chỉ là Đức Chúa Trời, mà Ngài còn là Cứu Chúa của thế gian. Tôi sẽ đọc hai câu 16-17 ở đây:

[16] “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời

[17] “Vả Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. “

Ở đây, Kinh thánh nói rõ ràng rằng Chúa Jê-sus đến trần gian để nhân loại có thể đươc cứu rỗi. Đấy chính là lý do Ngài đã trở thành người.

Bây giờ, chúng ta xem thêm vài câu Kinh thánh nữa trong II Cô-rinh-tô chương 5. Chúa Jê-sus là con người duy nhất từng hiện hữu trên trái đất có đủ tư cách để cứu nhân loại khỏi tội của mình. Tôi xin đọc trong II Cô-rinh-tô 5:20:

[20] “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” – tức quay trở lại một mối liên hệ phải lẽ với Ngài.

Rồi trong câu 21:

[21] “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

 Chúa Jê-sus là con người duy nhất đủ tư cách đền tội cho nhân loại, vì mọi người khác trên thế gian đều đã phạm tội. Không ai có đủ tư cách để chết thay cho người khác. Duy chỉ có Jê-sus Christ, Con Thượng Đế, là đấng vô tội, không tì vít, hoàn toàn trọn vẹn và thánh khiết. Chỉ có Ngài mới có thể làm một sinh tế được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Jê-sus Christ là ai? Ngài chính là Đức Chúa Trời. Jê-sus Christ là ai? Ngài là Cứu Chúa của nhân loại. Jê-sus Christ là ai? Ngài là Đấng Mết-si-a của dân Do Thái. Thưa bạn, tôi sẽ không đọc hết cho bạn nghe những phần Kinh thánh trong Cựu ước, nhưng chúng ta cần xác định thế này: Jê-sus Christ chính là sự ứng nghiệm tuyệt đối trọn vẹn của những phần Kinh thánh trong Cựu ước liên hệ đến Đấng Mết-si-a. Trước hết, Đấng Mết-si-a phải có nguồn gốc từ nước Y-sơ-ra-ên, và Jê-sus có nguồn gốc từ Y-sơ-ra-ên. Đấng Mết-si-a phải xuất thân từ chi phái Giu-đa, và Jê-sus đã xuất thân từ chi phái Giu-đa. Đấng Mết-si-a phải ra từ dòng họ Đa-vít, và Jê-sus đã ra từ dòng họ Đa-vít. Đấng Mết-si-a phải được sinh ra tại Bết-lê-hem, và Jê-sus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem. Đấng Mết-si-a phải có một người tiền khu để dọn đường trước khi Ngài thi hành chức vụ, và Jê-sus đã có người tiền khu là Giăng Báp-tít.

Thưa bạn, không chỉ có thế, mà thời điểm Jê-sus ra đời cũng đã được dự báo. Khi bạn so sánh với sách Đa-ni-ên, bạn sẽ thấy rằng Jê-sus Christ đã được sinh ra vào đúng thời điểm Đấng Mết-si-a đã được dự báo sẽ ra đời. Và Đấng Mết-si-a này phải là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã đến không chỉ để cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên mà thôi đâu. Cha đã sai Ngài đến để cứu chuộc cả nhân loại. Ngài có đủ mọi điều kiện để làm một Đấng Cứu chuộc. Vậy, Jê-sus là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Jê-sus là ai? Ngài là Cứu Chúa của nhân loại. Jê-sus là ai? Ngài là Đấng Mết-si-a.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký