Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 7

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Kinh thánh còn cho chúng ta biết rằng Ngài cũng là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta. Thầy Tế lễ Thượng phẩm có trách nhiệm gì? Thầy Tế lễ Thượng phẩm cầu thay – làm người trung gian giữa con người và Đức Chúa Trời. Khi nguời ta đem chiên đến và xưng tội mình, rồi cắt cổ con chiên để chiên đổ huyết ra, thì thầy tế lễ thượng phẩm sẽ dâng huyết đó lên như là của lễ chuộc tội cho người đó. Sách Hê-bơ-rơ có 11 lần đề cập đến Chúa Jê-sus như là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta. Vậy Ngài làm gì với tư cách là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta?

Bây giờ chúng ta xem trong Hê-bơ-rơ chương 4. Tôi muốn bạn lưu ý một số điều ở đây. Chúng ta xem câu 14 trong chương 4 này:

[14] “Ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời tức là Đức Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.”

Bây giờ, xin bạn cùng xem thêm một câu nữa trong chương 7. Có nhiều câu Kinh thánh ở đây. Chương 7 bắt đầu từ câu 25. Câu Kinh thánh này nói về Chúa Jê-sus như sau:

[25] “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” – Ngài thay mặt chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời.

[26] “Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội được cất lên cao hơn các từng trời;…” Những đặc điểm này không thể áp dụng cho bất cứ ai ngoại trừ Jê-sus.

[27] “không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.

  Có rất nhiều câu trong sách Hê-bơ-rơ nói về Chúa Jê-sus như là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta. Thế nên để trả lời cho câu hỏi Jê-sus là ai, thì bạn có thể thấy ngài không chỉ là Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ là Cứu Chúa của nhân loại, mà Ngài còn là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta – Đấng lúc nào cũng ngồi bên hữu Cha [Nguyên văn: sits before the Father] để cầu thay cho chúng ta. Quả Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần.

Rồi Kinh thánh cũng nói rằng Ngài là Quan án của chúng ta. Đến đây, tôi muốn cùng bạn quay trở lại Giăng chương 5 một lần nữa. Vâng, Phúc âm Giăng chương 5. Có nhiều câu Kinh thánh nói về Ngài như là Quan án, nhưng trong chương 5 này Ngài nói về điều này rõ ràng nhất. Chẳng hạn như trong các câu 20-22:

[20] “Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng.

[21] “Vả Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy

[22] “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con.”

Jê-sus Christ không chỉ là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta, mà Ngài còn là Quan án của chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài cũng là Vua của chúng ta. Trong Khải huyền 17:14, chúng ta đọc thấy rằng khi Chúa Jê-sus trở lại trần gian, Ngài sẽ đến với tư cách là Vua của các vua, Chúa của các chúa. Thế nên khi có ai hỏi bạn “Jê-sus Christ là ai?” thì xin bạn hãy nhớ những ý mà tôi vừa trình bày. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Cứu Chúa của nhân loại. Ngài là Đấng Mết-si-a. Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Ngài là Quan án. Và Ngài là Vua. Ngài không chỉ là một con người, một giáo sư. Ngài cũng không chỉ là một nhà thuyết giáo. Mà Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa.

Thế nên bạn và tôi phải có một thái độ thích đáng đối với Ngài, chứ không thể xem Ngài đơn thuần chỉ là một con người xuất chúng. Ngài là một vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trực diện để quyết định. Bạn không thể nào phớt lờ Con Đức Chúa Trời, vốn là Chúa và niềm hy vọng duy nhất của nhân loại. Mọi người đều phải chọn một thái độ với con người mang tên Jê-sus này.

Có thể bạn nghĩ: Ôi, cần gì tôi phải chọn một thái độ nào đó đối với Ngài. Có đấy, thưa bạn. Vâng, khi bạn đã được nghe sự thật về Jê-sus là ai, bạn cần phải làm một điều gì đó đối với Ngài. Chúng ta gọi Ngài là Hoa hồng Sa-rôn. Chúng ta gọi Ngài là Hoa huệ trong trũng. Chúng ta gọi Ngài là Sao mai sáng chói. Rồi Ngài cũng là Sự sống, Bánh hằng sống, Nước sống, và nhiều nữa. Ngài chính là Thượng Đế, đấng đang tể trị mọi sự và trong tương lai Ngài sẽ cai trị cho đến đời đời. Ngài là Đấng mà bạn phải lưu ý đến.

Mời bạn xem tiếp vào ngày mai. Thân ái.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Được kêu gọi để ngợi khen - 4
Được kêu gọi để ngợi khen - 3
Được kêu gọi để ngợi khen - 2
Được kêu gọi để ngợi khen - 1
Nếm trải thất bại vì không tin-1 Chẳng có thách thức nào là quá khó đối với Đức Chúa Trời....
Tin hay không tin Chúa Giê-xu? - 9
   Đăng nhập | Đăng ký