You want me to do what ?- Part 06 of 12

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“YOU WANT ME TO DO WHAT?”

Part 6 of 12

 

LỜI GIỚI THIỆU: Có lẽ quý vị từng thất bại ít nhất một lần trong đời.  Lúc đó quý vị có dừng lại suy nghĩ xem điều gì đã xảy ra, nguyên nhân nào dẫn đến thất bại không?  Nếu người ta tìm được nguyên nhân, thì khả năng lần sau người ta có thể gặt hái được thành công.  Hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe một bài học từ những lầm lỗi. Kính mời quý vị theo dõi.

 

SECTION A

1)     Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast.

Xin kính chào quý thính giả, và cảm ơn quý vị đã chỉnh máy vào chương trình phát thanh nầy.

2)     We have been studying the book of Joshua in this series of messages entitled, “You Want Me to do What?”

Chúng ta đang học sách Giô-suê với một loạt sứ điệp có tựa đề, “Ngài Muốn Con Làm Gì?”

3)     And answering that question will show us how to follow the call of God in our lives.

Và trả lời câu hỏi nầy sẽ cho chúng ta biết cách đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

4)     So far, we have seen five answers.

Cho đến nay, chúng ta đã có năm câu trả lời.                      

5)     And today, we’ll learn about answer number six.

Và hôm nay, chúng ta sẽ học về câu trả lời thứ sáu.                 

6)     And that is, learning from our mistakes.

Và đó là, học hỏi từ những lỗi lầm của mình.

7)     If you have a Bible, please turn to the book of Joshua, chapter 7 verses 1-15.

Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin mở ra sách Giô-suê đoạn bảy từ câu một đến câu mười lăm.

8)     Being ambushed can be devastating.

Bị mai phục thì có thể sẽ bị tiêu diệt.

9)     Do you know what I’m talking about?

Quý vị có biết tôi đang nói về điều gì không?                           

10)I’m talking about the family in which everything seems to be going fine, then all of a sudden, one of the spouses asks for a divorce.

Tôi đang nói về những gia đình mà trong đó mọi thứ dường như ổn thỏa, rồi bỗng nhiên, người phối ngẫu đòi ly dị.

11)That’s an ambush.

Đó là một sự mai phục.                                                        

12)I am talking about the person who has bee so blessed financially, but then all of a sudden, one business deal seems to threaten the loss of everything.

Tôi đang nói về những người được ban phước về tài chính thật dư dật, rồi bỗng nhiên, một phi vụ kinh doanh đe dọa cướp đi mọi thứ.

13)Those are the kinds of ambushes that I’m talking about.

Đó chính là những loại mai phục mà tôi muốn nói.

14)When you experience that, you find yourself crying out to God, “Why?”

Khi quý vị kinh nghiệm điều đó, quý vị sẽ thấy mình khóc với Đức Chúa Trời, “Tại sao vậy?”

15)Often in due course, we will discover why.

Thường thì đến lúc thich hợp, chúng ta sẽ khám phá ra được tại sao.

16)But the question is this—am I willing to confront the reason for failure?

Nhưng câu hỏi là như thế nầy- tôi có sẵn sàng đối mặt với lý do của sự thất bại hay không?

17)Am I willing to find out the hidden facts?

Tôi có sẵn sàng tìm ra những sự thật ẩn giấu hay không?

18)Often, we try to ignore that which God wants us to confront.

Thường thì, chúng ta cố phớt lờ những điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải đối mặt.

19)Often, we want to rationalize a cherished sin when God wants us to purge it out of our lives.

Thường thì, chúng ta muốn hợp lý hóa những tội lỗi ưa thích khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta gột rửa chúng khỏi đời sống mình.

20)We cover up our sin instead of exposing it to God’s light and allowing Him to clean it up.

Chúng ta che đậy tội lỗi của mình thay vì phơi bày chúng ra dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời và để Ngài tẩy sạch chúng.

21)We lie about it instead of admitting it and repenting of it.

Chúng ta nói dối thay vì thừa nhận và ăn năn những tội lỗi đó.

22)This is where we find God’s people in the book of Joshua, chapter 7.

Đó chính là nơi chúng ta tìm thấy dân sự của Đức Chúa Trời trong sách Giô-suê đoạn bảy.

23)After a victory in Jericho, when the impenetrable walls collapsed supernaturally,

Sau chiến thắng tại Giê-ri-cô, khi những vách thành không thể xâm nhập đã đổ sập xuống một cách siêu nhiên,

24)after the plan of God was obeyed fully and the people experienced unity and obedience,

sau khi kế hoạch của Đức Chúa Trời được vâng theo một cách hoàn toàn và dân sự đã kinh nghiệm được sự hiệp một và sự vâng lời,

25)they were ambushed and defeated in a tiny little town by the name of Ai.

Họ đã bị mai phục và tiêu diệt bởi một thành nhỏ bé có tên là A-hi.

26)Joshua felt devastated and in puzzlement, he cries out to the Lord, “God, why did you do this?”

Giô-suê cảm thấy choáng váng và bối rối, ông khóc với Chúa, “Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lại làm như vậy?”

27)Isn’t that human nature? Whenever we face defeat in our Christian life, the first thing we do is blame God for it.

Đó không phải là bản chất của con người sao? Hễ khi nào chúng ta đối mặt với thất bại trong đời sống Cơ đốc, điều đầu tiên chúng ta làm là đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.

28)While in reality, the defeat was the consequence of disobeying God’s injunction.

Trong khi trong thực tế, sự thất bại là hậu quả của việc không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

29)In that case, the reason was hidden sin and breaking of God’s command.

Trong trường hợp đó, nguyên do là tội lỗi giấu kín và vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

30)The reason was that someone took that which is God’s.

Lý do là có ai đó đã lấy điều gì đó vốn thuộc về Đức Chúa Trời.

31)This is a very familiar scenario in the life of many Christians.

Đây là một hình ảnh quen thuộc trong đời sống nhiều Cơ đốc nhân.

32)When they need God’s supernatural hand in their life,

Khi họ cần bàn tay siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong đời sống họ,                

33)when they need God’s answer to specific prayer,

khi họ cần câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện đặc biệt,

34)they walk closely with the Lord and become prayer warriors.

Họ bước đi gần gũi với Chúa và trở thành những chiến binh cầu nguyện.

35)They confess their sins and turn away from that which is not pleasing to the Lord.

Họ xưng ra tội lỗi mình và xoay khỏi những điều không làm đẹp lòng Chúa.

36)Then God, in His mercy, answers their prayer.

Và rồi Đức Chúa Trời, bởi lòng thương xót của Ngài, đáp lời cầu nguyện của họ.

37)They become thankful and grateful to God—ah, for a short time.

Họ trở nên biết ơn Đức Chúa Trời- à, trong một thời gian ngắn.

38)But then the euphoria of gratitude gets crowded out with all of the problems of life.

Nhưng sau đó sự hớn hở của lòng biết ơn bị vây phủ bởi mọi thứ vấn đề của cuộc sống.

39)The thankfulness for God’s past intervention becomes hazy with all of the new temptations of life.

Lòng biết ơn sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong quá khứ trở nên mơ hồ bởi tất cả những cám dỗ mới của cuộc sống.

40)Prayer becomes sporadic and time with God becomes infrequent.

Sự cầu nguyện trở nên không đều đặn và thời gian với Đức Chúa Trời trở nên không thường xuyên.

41)They only focus on the blessings that God will give them until they experience terrible defeat.

Họ chỉ tập trung vào những ơn phước Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ khi họ kinh nghiệm sự thất bại khủng khiếp.

42)And then they find themselves, like Joshua, crying out to the Lord, “Why?”

Và rồi họ thấy mình, giống như Giô-suê, khóc với Chúa, “Tại sao?”

43)My listening friend, I want to give you three stages of defeat and restoration here from the book of Joshua.

Thưa quý thính giả, tôi muốn đưa ra cho quý vị ba giai đoạn của sự thất bại và phục hồi ở đây trong sách Giô-suê.

44)Number one, there’s carelessness.

Thứ nhất, đó là sự thiếu thận trọng.                        

45)Secondly comes calamity.

Thứ hai là tai họa xảy đến.                                   

46)And number three is closure.

Và thứ ba là sự kết thúc.                                                  

47)Now let’s look at number one—carelessness.

Bây giờ hãy cùng nhìn vào điều thứ nhất- sự thiếu thận trọng.

48)This is stage number one for defeat.

Đây là giai đoạn thứ nhất của sự thất bại.        

49)Someone said that the greatest problem of believers is that they underestimate the power of sin.

Có người đã nói rằng vấn đề lớn nhất của các tín đồ là họ đánh giá thấp sức mạnh của tội lỗi.

50)They often try to explain it this way—

Họ thường cố giải thích chúng như thế nầy            

51)they say, “I know what the Bible said about this sin, but it is different in my situation.”

Họ nói, “Tôi biết Kinh Thánh nói gì về tội lỗi nầy, nhưng điều đó khác với hoàn cảnh của tôi.”

52)But, my listening friend, nothing can be an excuse for carelessness with sin.

Nhưng, thưa quý thính giả, không gì có thể bào chữa cho sự thiếu thận trọng với tội lỗi.

53)And that is why the Bible said you must fulfill your salvation with fear and trembling.

Và chính vì thế Kinh Thánh dạy quý vị phải làm trọn sự cứu rỗi của mình bằng sự sợ hãi và run rẩy.

54)Let me give you some examples of how we rationalize disobedience.

Tôi xin cho quý vị một vài ví dụ về cách chúng ta hợp lý hóa sự không vâng lời.

55)God said that your integrity, ethics, and behavior are your testimony to a sinful world.

Đức Chúa Trời phán rằng sự chính trực, đạo đức, và cách xử thế của quý vị chính là lời chứng của quý vị cho thế gian tội lỗi.

56)But we explain away our unethical behavior by saying, “Well, it’s part of doing business these days.”

Nhưng chúng ta biện giải cách cư xử thiếu đạo đức của mình bằng cách nói rằng, “Đó là một phần của công việc kinh doanh thời nay.”

57)In the book of Joshua, we read that Achan heard God’s command.

Trong sách Giô-suê, chúng ta đọc thấy A-can đã nghe mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

58)And the command said that, “You must not take any of the spoils, for they belong to the Lord.”

Và mạng lệnh đó là, “Các ngươi không được lấy chiến lợi phẩm nào, vì chúng thuộc về Chúa.”

59)But then, when nobody else was looking, Achan coveted the gold and the silver and the clothing that he saw.

Nhưng sau đó, khi không ai để ý, A-can đã tham muốn vàng, bạc và quần áo mà ông nhìn thấy.

60)So he stole them and hid them away

Vì vậy ông đã ăn cắp chúng và giấu đi            

61)and he thought that he could get away with it.

Và ông nghĩ rằng ông sẽ không gặp vấn đề gì.        

62)My listening friend, here is the problem.

Thưa quý thính giả, đây chính là vấn đề.                                       

63)Sometimes, when we disobey the Word of God and God does not immediately react to our disobedience, we mistakingly think that we got away with it.

Đôi khi, khi chúng ta không vâng theo lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời chưa đáp trả lại sự không vâng lời của chúng ta ngay lúc đó, thì chúng ta suy nghĩ sai lầm rằng chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì.

64)Achan probably, out of fear, said, “Oh, I need to provide for my family.

Vì sợ hãi, có lẽ A-can đã nghĩ rằng, “Ồ, tôi cần phải chu cấp cho gia đình mình.

65)I need to store up some provisions for the future and take care of myself.”

Tôi cần để dành một ít để dự  phòng cho tương lai và tự lo cho mình chứ.”

66)Remember from the last message when I said, “When fear is up, faith is down?”

Quý vị còn nhớ trong sứ điệp trước tôi đã nói, “Khi sự sợ hãi dâng cao, thì đức tin hạ xuống” không?

67)Here, Achan had forgotten God’s past provision of manna in the wilderness.

Ơ đây, A-can đã quên đi sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong quá khứ bằng ma-na trong đồng vắng.

68)Achan had forgotten God’s crossing them over the river of impossibility.

A-can đã quên thể nào Đức Chúa Trời đã đưa họ vượt qua dòng sông không thể vượt qua.

69)Achan had forgotten the supernatural collapse of the mighty walls of Jericho.

A-can đã quên đi sự sụp đổ siêu nhiên của những vách thành kiên cố của Giê-ri-cô.                                                                                        

70)Achan seemed to be saying, “Yes, God did this in the past, but will He do it in the future?”

A-can có vẻ như đã nói rằng, “Đúng, Đức Chúa Trời đã làm những điều nầy trong quá khứ, nhưng liệu Ngài có làm những điều đó trong tương lai hay không?

71)Oh, my listening friend, this deadly type of thinking will always lead you to the second stage of defeat.

Ồ, thưa quý thính giả, lối suy nghĩ chết người nầy sẽ luôn luôn dẫn  quý vị đến giai đoạn thứ hai của sự thất bại.

72)And that is calamity.

Và đó chính là tai họa.                                               

73)Achan’s unfaithfulness did not only bring disaster to himself, but to the whole community.

Sự bất trung của A-can không chỉ đem tai họa đến cho bản thân ông, mà cho cả cộng đồng.  

74)Consider the person who is not spending time with God.

Hãy nghĩ đến những người không dành thời gian với Đức Chúa Trời.

75)Or the person who is keeping his or her mouth from testifying to the work of God in their life.

Hay những người nín lặng không dám làm chứng về công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống họ.

76)They can continue like this for a short time.

Họ có thể tiếp tục như vậy trong một thời gian ngắn.

77)But then the consequences of their carelessness leads to calamity.

Nhưng sau đó những hậu quả của sự thiếu thận trọng dẫn đến tai họa.

78)When God gave His people victory by taking them across the river Jordan,

Khi Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài chiến thắng bằng cách đưa họ qua sông Giô-đanh,

79)when God gave them the victory when the walls of Jericho collapsed,

khi Đức Chúa Trời ban cho họ chiến thắng khi các vách thành Giê-ri-cô đổ xuống.

80)God wanted them to go from one point of glory into another,

Đức Chúa Trời muốn họ đi từ vinh quang nầy đến vinh quang khác,     

81)from one level of experience with God to a greater level of experience with God.

Từ một mức độ kinh nghiệm Đức Chúa Trời thấp hơn đến một mức độ kinh nghiệm Đức Chúa Trời sâu sắc hơn.

82)And, my listening friend, that’s what God wants for you.

Và, thưa quý thính giả, đó chính là điều Đức Chúa Trời muốn cho quý vị.                 

83)As you develop intimacy with God, He uses you to touch someone’s life,

Khi quý vị phát triển sự thân mật với Đức Chúa Trời, Ngài sử dụng quý vị để đụng chạm đời sống của một ai đó,

84)and then another, and then another, and then another,

và rồi một người khác, và một người khác, người khác nữa,

85)then to claim all of your environment for Christ.

Rồi chinh phục cả môi trường của quý vị cho Đấng Christ.

86)But then when you allow the cares and the material possessions of this world blind you,

Nhưng sau đó khi quý vị để cho những mối quan tâm và những của cải vật chất của đời nầy làm mờ mắt quý vị,

87)you keep going until you find yourself in the face of full-blown calamity.

Quý vị sẽ tiếp tục đi cho đến khi quý vị thấy mình đứng trước một tai họa khủng khiếp.

88)Satan knows that.

Sa-tan biết điều đó.                                                                    

89)If he can get you to become careless, you will not only bring calamity on yourself, but your testimony will be tarnished.

Nếu chúng có thể khiến quý vị trở nên thiếu thận trọng, quý vị sẽ không chỉ đem tai họa đến cho chính mình, mà lời chứng của quý vị sẽ bị lu mờ.

90)Your witness will cease.

Sự làm chứng của quý vị sẽ ngưng lại.                          

91)Your passion will cool off.

Lòng cưu mang của quý vị sẽ nguội lạnh.                                  

92)Your love for others will die down.

Tình yêu của quý vị cho những người khác sẽ chết đi.           

93)If Satan succeeds in getting you to become careless with sin,

Nếu Sa-tan thành công trong việc khiến quý vị trở nên thiếu thận trọng với tội lỗi,

94)he knows that not only will you become impacted, but the whole community around you will suffer.

Hắn biết rằng không chỉ một mình quý vị sẽ bị trói chặt, mà cả cộng đồng xung quanh quý vị cũng sẽ phải chịu đau khổ.

95)And that is why it is vitally important to know about stage number three.

Và chính vì thế học biết về giai đoạn thứ ba là hết sức quan trọng.

96)Stage number three is the step for restoration.

Giai đoạn thứ ba là bước phục hồi.                        

97)And it is how to bring that carelessness about sin and its calamitous results to a close.

Và đó là làm thế nào để đưa sự thiếu thận trọng với tội lỗi và những hậu quả tai hại của nó đến điểm kết.

98)Stage number three is putting closure on that sin.

Giai đoạn thứ ba là đặt dấu chấm hết cho tội lỗi đó.

99)The man whom we refer to as St. Augustine, reveals to us in his confession that as a young man, he often prayed, “Oh God, give me chastity, but not now.”

Người mà chúng ta gọi là thánh Au-gút-tin, đã cho chúng ta biết trong lời thú nhận của mình rằng khi còn trẻ, ông thường cầu nguyện rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con sự trong trắng, nhưng không phải là bây giờ.”

SECTION B

1)     Some of us may identify with young Augustine.

Vài người trong chúng ta có thể cũng giống như thánh Au-gút-tin khi còn trẻ.

2)     You know that there is carelessness with sin in your life that is constantly causing you calamities.

Quý vị biết rằng có sự thiếu thận trọng đối với tội lỗi trong đời sống quý vị đang liên tục đem đến quý vị những tai họa.

3)     You know that carelessness with sin is keeping you from being an effective witness for Christ.

Quý vị biết rằng thiếu thận trọng với tội lỗi ngăn trở quý vị trở nên một chứng nhân kết quả cho Đấng Christ.

4)     You know that it is hindering you from experiencing victorious life.

Quý vị biết rằng nó đang cản trở quý vị kinh nghiệm đời sống đắc thắng.

5)     But through it all, you say, “Lord, I want to repent of that, but not now.”

Nhưng trong mọi điều đó, quý vị nói, “Lạy Chúa, con muốn ăn năn điều đó, nhưng không phải là bây giờ.”

6)     “Lord, I want to extract it out of my life and be fully obedient to You, but not yet.”

“Lạy Chúa, con muốn gỡ bỏ những điều đó ra khỏi đời sống con và hoàn toàn tin cậy Ngài, nhưng chưa đến lúc.”

7)     My listening friend, I want to tell you that in many ways there is a little bit of Achan lurking inside all of us.

Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị rằng trong nhiều phương diện có một ít A-can đang lẩn quất bên trong tất cả chúng ta.

8)     And that is why we must constantly purge these sins out of our lives.

Và chính vì thế chúng ta phải thường xuyên gột rửa những tội lỗi nầy ra khỏi đời sống mình.

9)     When Achan was identified by God, he confessed.

Khi A-can bị Đức Chúa Trời chỉ ra, ông đã xưng tội.                                        

10)Achan realized that he disobeyed God’s commands and betrayed his community.

A-can nhận ra rằng ông đã không vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đã phản bội lại dân sự.

11)How did he do that?

Ong đã làm điều đó như thế nào?                                                      

12)He said, “I saw, I coveted, I took.”

Ong nói, “Tôi đã thấy, tôi đã tham muốn, và tôi đã lấy chúng.”

13)The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life.

Sự ham muốn của mắt, sự tham mê của xác thịt, và sự kiêu ngạo của đời.

14)Achan could have rationalized things like we do by saying, “I have been deprived as a child.”

A-can đã có thể hợp lý hóa mọi điều giống như chúng ta bằng cách nói rằng, “Tôi đã bị tước đoạt khi còn là một đứa trẻ.”

15)“I have taken what I think I deserve.”

“Tôi chỉ lấy điều tôi nghĩ là mình đáng được.”             

16)“I have taken that which is due to me.”

“Tôi đã lấy điều đáng thuộc về tôi.”                                 

17)“Furthermore, what are these small things in comparison to all the rest?”

“Hơn nữa, những điều nhỏ nhặt nầy có đáng gì so với số chiến lợi phẩm còn lại đâu?”

18)“I am entitled to some pleasures in life.”

“Tôi có quyền hưởng sự vui thú của đời.”            

19)“I deserve some good, even if I help myself to it.”

“Tôi đáng được vài điều tốt, dầu tôi tự lo liệu việc đó.”

20)My listening friends, had Achan made these excuses, his repentance would not have been sincere.

Thưa quý thính giả, nếu A-can đưa ra những lời bào chữa như vậy, sự ăn năn của ông hẳn không thành thật.

21)Sin must be confessed, purged, turned away from.

Tội lỗi phải được xưng ra, tẩy sạch, và xoay lưng đi.      

22)And that is why Hosea chapter 2 verse 15 said that the valley of Achor is the door of hope.

Và chính vì thế Ô-sê đoạn hai câu mười lăm đã dạy rằng trũng A-cô sẽ trở nên cửa trông cậy.

23)The very valley in which sin was purged.

Chính nơi thung lũng đó tội lỗi được tôi luyện.

24)The valley where Achan paid the consequences of his sin

Thung lũng nơi A-can đã trả giá cho tội lỗi của mình

25)becomes the door of a new hope.

Đã trở nên cửa của hy vọng mới.                                   

26)My listening friend, please listen carefully as we conclude.

Thưa quý thính giả, xin hãy lắng nghe thật kỹ khi chúng tôi kết luận.

27)The very place where you confess and purge sin out of your life

Chính nơi quý vị xưng nhận và luyện lọc tội lỗi khỏi đời sống mình

28)is the beginning of a new beginning in your life.

Là nơi bắt đầu của một khởi đầu mới trong đời sống quý vị.

29)It is the beginning of new hope and a new faithfulness in your life.

Đó là sự khởi đầu của hy vọng mới và một sự trung tín mới trong đời sống quý vị.

30)It is the beginning of a new ministry and a new testimony in your life.

Đó chính là sự khởi đầu của một chức vụ mới và một lời chứng mới trong đời sống quý vị.

31)You can be no more careless with sin than being careless with cancer.

Quý vị không còn thiếu thận trọng với tội lỗi hơn là thiếu thận trọng với bệnh ung thư nữa.

32)My listening friends, I tell you from firsthand experience that disobedience is like a cancer growing inside of you.

Thưa quý thính giả, tôi nói với quý vị bằng chính kinh nghiệm của mình rằng không vâng lời cũng giống bệnh ung thư đang phát triển bên trong quý vị.

33)You may dismiss its symptoms and ignore its impending consequences, but the truth is, there’s only one way to deal with it.

Quý vị có thể gạt bỏ những triệu chứng và phớt lờ những hậu quả lơ lửng của nó, nhưng sự thật là, chỉ có một cách để chữa trị được nó.

34)And that is purging it.

Và đó là tẩy sạch nó.                                      

35)And then watch the victory that God will give you immediately after purging it out of your life.

Và rồi hãy nhìn xem chiến thắng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị ngay sau khi quý vị tẩy sạch chúng khỏi đời sống mình.

36)The city of Ai was defeated by God’s people, but only after sin was purged.

Thành A-hi đã bị hủy diệt bởi dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ sau khi tội lỗi đã được tẩy sạch.

37)My listening friend, do not wait until it’s too late.

Thưa quý thính giả, đừng chờ đến khi quá trễ.                             

38)Purge your sin today by the power of God.

Hãy tẩy sạch tội lỗi của quý vị hôm nay bởi năng quyền của Đức Chúa Trời.

39)Only you know what your sin is.

Chỉ có quý vị mới biết tội lỗi của mình là gì.           

40)Is it pride?

Có phải sự kiêu ngạo không?                                         

41)Is it bitterness?

Có phải sự cay đắng không?                                             

42)Is it unfaithfulness in your stewardship?

Hay đó là sự thiếu trung tín trong chức vụ quản gia của quý vị?

43)Whatever your sin is, confess it and repent to God today in prayer.

Dù cho tội lỗi của quý vị có là gì, hãy xưng nó ra và ăn năn với Đức Chúa Trời hôm nay trong sự cầu nguyện.

44)Then write to us and tell us.

Rồi hãy viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết.        

45)Until next time, I wish you God’s richest blessing.

Cho đến lần tới, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

 

LỜI KẾT: Trong đời sống thuộc linh, có thể chúng ta thất bại vì tội lỗi đã âm thầm xen vào đời sống mình.  Nếu đúng như vậy, cách tốt nhất là đến với Chúa, xưng nhận mọi tội lỗi đó và xin Ngài tha thứ. Đức Chúa Trời yêu thương sẽ lại phục hồi và tiếp tục ban phước trên đời sống quý vị.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
   Đăng nhập | Đăng ký