You want me to do what ?- Part 08 of 12

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“YOU WANT ME TO DO WHAT?”

Part 8 of 12

 

LỜI GIỚI THIỆU: Đối với một đội quân ô hợp, kẻ thù đông đảo là một mối nguy hiểm thật sự.  Nhưng đối với một đạo tinh binh, kẻ thù càng đông, chiến lợi phẩm càng dồi dào. Quân đội Y-sơ-ra-ên vốn ô hợp nhưng họ có Chúa ở cùng nên đối diện với kẻ thù rợp đất, họ không hề nao núng mà còn sẵn sàng công bố thắng lợi tuyệt đối. Đây là bài học cho chúng ta trong sứ điệp hôm nay.

 

SECTION A

1)     Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast.

Xin kính chào quý thính giả, và cảm ơn quý vị đã chỉnh vào chương trình phát thanh nầy.                          

2)     Today, we will continue in our series of messages taken from the book of Joshua in the Old Testament.

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt sứ điệp được rút ra từ sách Giô-suê trong Kinh Thánh Cựu Ước.

3)     We are learning how to follow the Lord in this series.

Chúng ta đang học làm thế nào để đi theo Chúa trong loạt sứ điệp nầy.

4)     But His call on our lives sometimes makes us ask, “You want me to do what?”

Nhưng tiếng gọi của Ngài trên đời sống chúng ta đôi khi khiến chúng ta hỏi rằng, "Ngài muốn con làm gì?"

5)     And here are some answers we have learned in the past.

Và đây là một vài câu trả lời mà chúng ta đã học được trong các sứ điệp trước.

6)     Answer number one,

Câu trả lời thứ nhất,                                                       

7)     step up to God’s calling in your life.

Tiến lên theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời trong đời sống quý vị.               

8)     Answer number two,

Câu trả lời thứ hai,                                                           

9)     go into the enemy’s territories to share Christ.

Tiến vào lãnh địa của kẻ thù để chia sẻ về Đấng Christ.

10)Answer number three,

Câu trả lời thứ ba,                                                            

11)cross the river of impossibility in your life with God’s supernatural help.

Băng qua dòng sông của những điều bất khả trong đời sống mình nhờ sự giúp đỡ siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

12)Answer number four is yield to God’s plan.

Câu trả lời thứ tư là vâng phục kế hoạch của Đức Chúa Trời.             

13)Answer number five is stay with God’s program by completely trusting Him.

Câu trả lời thứ năm là cứ tuân thủ chương trình của Đức Chúa Trời bằng cách hoàn toàn tin cậy Ngài.

14)Answer number six is learn from your mistakes.

Câu trả lời thứ sáu là học từ những lỗi lầm của mình.

15)Answer number seven is know how to pray.

Câu trả lời thứ bảy là biết phải cầu nguyện như thế nào.                            

16)And today, we’ll discover answer number eight, which is claim the complete victory.

Và hôm nay, chúng ta sẽ khám phá câu trả lời thứ tám, đó là công bố thắng lợi hoàn toàn.

17)The purpose of this series of messages is to refocus our vision as believers.

Mục đích của loạt sứ điệp nầy là để tái tập trung khải tượng của chúng ta với tư cách là những Cơ đốc nhân.

18)I want to tell you, my listening friends, that our life as believers is a campaign.

Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị rằng cuộc đời Cơ đốc nhân của chúng ta là một chiến dịch.

19)Our campaign is for the souls of men and women, boys and girls.

Chiến dịch của chúng ta nhắm vào linh hồn của những người nam và nữ, con trai và con gái.

20)Our campaign is for the salvation of individuals and families alike.

Chiến dịch của chúng ta nhắm vào sự cứu rỗi của những cá nhân cũng như những gia đình.

21)Our campaign is for rescuing the perishing; healing the wounded.

Chiến dịch của chúng ta là để giải cứu những người đang hư mất, chữa lành những người bị tổn thương.

22)Our campaign is for freeing those who are enslaved by sin.

Chiến dịch của chúng ta là để giải phóng những người đang mang ách nô lệ của tội lỗi.

23)Our campaign is for breaking the chains of addictions.

Chiến dịch của chúng ta là để phá vỡ xiềng xích của sự nghiện ngập.

24)Our campaign is for recovering meaning in life.

Chiến dịch của chúng ta là để phục hồi ý nghĩa của cuộc sống.

25)And our message today is based on the book of Joshua, chapter 11 and chapter 12.

Và sứ điệp của chúng ta hôm nay dựa vào sách Giô-suê đoạn mười một và mười hai.

26)And I’m calling it, “Claim the total victory.”

Và tôi gọi đây là, “Công bố thắng lợi tuyệt đối.”

27)Jesus, who is the Son of God, left the glories of heaven.

Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời, đã rời bỏ vinh quang của mình nơi thiên đàng.                           

28)Jesus lived on this earth for thirty three and one third of a year with no place to lay his head.

Chúa Giê-xu đã sống trên trái đất nầy ba mươi ba và một phần ba năm mà không có chỗ gối đầu.

29)Jesus died on a criminal’s cross.

Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá dành cho tên tội phạm.                         

30)Jesus rose again from the grave on the third day and ascended into heaven.

Chúa Giê-xu đã sống lại từ phần mộ vào ngày thứ ba và đã thăng thiên.

31)Why did He do all this?

Tại sao Ngài lại làm tất cả những việc đó?                

32)Not so that His children may live defeated, discouraged, and decimated lives,

Không phải để con cái Ngài sống những cuộc đời thất bại, ngã lòng và chết mất,

33)but so that the followers of Jesus may experience total victory for all eternity.

Nhưng để những ai theo Ngài được kinh nghiệm thắng lợi tuyệt đối vĩnh viễn.

34)My listening friends, like you, I know all of the factors in life that can cause us defeat.

Thưa quý thính giả, giống như quý vị, tôi biết tất cả những yếu tố trong đời sống có thể khiến chúng ta thất bại.

35)I know all of the ingredients that produce discouragement.

Tôi biết tất cả những nguyên liệu tạo nên sự ngã lòng.

36)I know all of the recipes that lead to wanting to quit and give up.

Tôi biết tất cả những công thức dẫn đến ước muốn bỏ cuộc và đầu hàng.

37)But if we want to see the vision that God has given us for our future, then we must know and practice and claim the total victory.

Nhưng nếu chúng ta muốn nhìn thấy khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho tương lai của chúng ta, thì chúng ta phải biết và thực hành và công bố thắng lợi tuyệt đối.

38)When I speak of victory, I speak of it in the New Testament sense.

Khi tôi nói về thắng lợi, là tôi đang nói theo ý nghĩa của Tân Ước.

39)In the New Testament, our fight is not against flesh and blood.

Trong Tân Ước, chiến trận của chúng ta không phải cùng thịt và huyết.

40)Our fight is not against human enemies, as it was the case with Joshua.

Chiến trận của chúng ta không phải với những kẻ thù là con người, như trong trường hợp của Giô-suê.

41)Our fight is with the spiritual powers that are operating in the world today.

Chiến trận của chúng ta là với những chủ quyền thuộc linh đang điều khiển thế giới hôm nay.

42)Our fight is against powers and principalities in the heavenlies.

Chiến trận của chúng ta là chống lại những thế lực và vua chúa ở các miền trên trời.

43)And these spiritual enemies have already been defeated by Jesus.

Và những kẻ thù thuộc linh nầy đã bị đánh bại bởi Chúa Giê-xu.

44)Satan is the one who causes conflict in our homes and stirs up trouble in our marriages.

Sa-tan là kẻ gây ra mâu thuẫn trong gia đình chúng ta và khuấy động những nan đề trong hôn nhân của chúng ta.

45)Satan is the one who causes antagonism toward God’s children and arouses opposition to witnessing Christians.

Sa-tan là kẻ gây ra sự rối loạn cho con cái Đức Chúa Trời và khơi dậy sự chống đối cho những Cơ đốc nhân làm chứng.

46)Satan is the one who causes people and events to discourage us and distract us from our mission.

Sa-tan là kẻ đem đến những con người và những sự kiện làm nản lòng chúng ta và làm chúng ta xao lãng khỏi nhiệm vụ truyền giáo.

47)But always remember that our heavenly Father wants us to fight and win every time.

Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng Cha thiên thượng của mình muốn chúng ta luôn luôn chiến đấu và chiến thắng.

48)However, that victory depends on our willingness to stand in the heat of the battle.

Tuy nhiên, chiến thắng đó phụ thuộc vào việc chúng ta sẵn lòng đứng trong nơi ác liệt của chiến trận.

49)That victory depends on our attitude and desire to claim that victory.

Chiến thắng đó phụ thuộc vào thái độ và mong muốn công bố thắng lợi của chúng ta.

50)That victory depends on whether you want a defeated life or a victorious life.

Chiến thắng đó phụ thuộc vào việc quý vị muốn một đời sống thất bại hay một đời sống đắc thắng.

51)That victory depends on whether you see the enemy’s attack as an opportunity for victory or an excuse for surrender.

Chiến thắng đó phụ thuộc vào việc quý vị nhìn sự tấn công của kẻ thù là cơ hội để chiến thắng hay là một lời bào chữa để đầu hàng.

52)Let me tell you a story that is taken from the real battlefield.

Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện được lấy từ chiến trường thật sự.

53)The enemy forces surrounded a group of soldiers and became separated from their colleagues.

Quân thù bao vây một nhóm lính và họ bị phân cách với đồng đội của mình.

54)The military headquarters attempted to reach the soldiers by radio for several hours.

Các nhà chỉ huy quân sự đã cố gắng liên lạc với nhóm lính bằng ra-đi-ô trong nhiều giờ đồng hồ.

55)Eventually, the soldiers were able to communicate with the base.

Cuối cùng, nhóm lính đã có thể liên lạc được với căn cứ.

56)The officer at the headquarters asked, “What is your situation?”

Người chỉ huy ở trung tâm hỏi, “Tình hình như thế nào?”                     

57)The soldier replied,

Nhóm lính báo cáo,                                           

58)“The enemy is to the east of us,

“Quân thù đang ở phía đông chúng tôi,

59)the enemy is to the north of us,

quân thù đang ở phía bắc chúng tôi,                                    

60)the enemy is to the west of us,

quân thù đang ở phía tây chúng tôi,                                            

61)the enemy is to the south of us.”

Quân thù đang ở phía nam chúng tôi.”                                 

62)And then after a brief pause, the soldier continued, “The enemy cannot get away from us now.”

Và rồi sau một thoáng yên lặng, người lính tiếp tục, “Giờ thì kẻ thù không thể thoát khỏi chúng tôi đâu.”

63)Now, my listening friend, we may be surrounded by our enemies, but the question is this—

Bây giờ, thưa quý thính giả, chúng ta có thể bị bao vây bởi kẻ thù, nhưng câu hỏi là như thế nầy

64)Do you see this as an opportunity for fear, terror, and defeat or an opportunity for victory?

Quý vị có thấy đó là một cơ hội để sợ hãi, kinh khiếp và thất bại hay là một cơ hội để chiến thắng?

65)Some of you may be saying, “I’m surrounded by unbelievers and antagonists.”

Vài người trong quý vị có thể nói rằng, “Tôi bị vây quanh bởi những người không tin và chống đối.”

66)“I am surrounded by people who hate the truth.”

“Tôi bị vây quanh bởi những người ghen ghét lẽ thật.”

67)Now, my listening friends, rejoice, because that means you are fishing in a bucket.

Bây giờ, thưa quý thính giả, hãy vui mừng lên, bởi vì điều đó có nghĩa là quý vị đang câu cá trong một cái xô.

68)This is not a cause for discouragement.

Đây không phải là một lý do để nản lòng.      

69)It means that you have a great opportunity, not a reason for retreat.

Điều đó có nghĩa là quý vị có một cơ hội lớn, không phải là một nguyên cớ để thối lui.

70)It means that you have been blessed by God for victory, not defeat.

Điều đó có nghĩa là quý vị đã được Đức Chúa Trời ban phước để chiến thắng, chứ không phải để thất bại.

71)Let me show you three things that we can learn from the book of Joshua, chapter 11.

Tôi xin chỉ cho quý vị ba điều chúng ta có thể học được từ sách Giô-suê đoạn mười một.

72)Number one, there was confrontation.

Thứ nhất, đó là sự đối mặt.                                

73)You see this in verses 1-5.

Quý vị thấy điều nầy trong câu một đến câu năm.             

74)Number two, there was a conflict.

Thứ hai, đó là sự xung đột.                                            

75)And you find that in verses 6-15.

Và quý vị tìm thấy điều nầy trong câu sáu đến câu mười lăm.

76)Number three, there was a conquest.

Thứ ba, đó là sự chinh phục.                                                    

77)And you find that in verses 16-23.

Và quý vị tìm thấy điều nầy trong câu mười sáu đến hai mươi ba.

78)Let’s look at number one, where there is a confrontation.

Chúng ta hãy cùng xem xét điều đầu tiên, khi có sự đối mặt.

79)Joshua looked around and saw that he was surrounded by a united enemy.

Giô-suê nhìn quanh và ông thấy rằng mình bị vây quanh bởi một kẻ thù hiệp nhất.

80)But he also knew that God promised His people victory.

Nhưng ông cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân sự Ngài chiến thắng.

81)Therefore, there had to be a confrontation.

Vì vậy, cần phải có sự đối mặt.                                 

82)They were surrounded by enemies from the north, the south, the east, and the west.

Họ bị vây quanh bởi quân thù ở phía bắc, phía nam, phía đông, và phía tây.

83)But the attitude of God’s people was not, “how fast can I run,”

Nhưng thái độ của dân sự Đức Chúa Trời không phải là, “Tôi có thể chạy nhanh bao nhiêu,”

84)or, “our situation is hopeless and we should surrender,”

hay, “tình thế của chúng ta là vô vọng và chúng ta nên đầu hàng,”

85)or, “woe unto us, for we are doomed.”

Hay, “khốn nạn cho chúng ta, vì chúng ta đã tới số rồi.”              

86)No.

Không.                                                                                    

87)Just like the story of the surrounded soldiers, God’s people were saying, “The enemy cannot get away from us now.”

Cũng như câu chuyện về nhóm lính bị bao vây, dân sự của Đức Chúa Trời nói rằng, “Giờ thì kẻ thù không thể thoát khỏi chúng ta rồi.”

88)One historian speculates that the enemy forces contained 300,000 infantry soldiers, 10,000 cavalry troops, and 20,000 chariots.

Một suy đoán lịch sử cho biết quân thù có 300 000 bộ binh, 10 000 kỵ binh, và 20000 chiến xa.

89)The odds were against the people of God.

Tình thế đang chống lại dân sự của Đức Chúa Trời.        

90)They could never hope to win such a victory.

Họ không bao giờ có thể hy vọng giành được một thắng lợi như vậy.

91)The situation looked hopeless.

Tình thế trông có vẻ vô vọng.                      

92)Yes, it would have been absolutely hopeless without the help of God.

Đúng vậy, tình thế lẽ ra đã hoàn toàn vô vọng nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

93)And my listening friend, as you battle for the souls of people,

Và thưa quý thính giả, khi quý vị chiến trận cho linh hồn của người khác,

94)you may become so overwhelmed that you become paralyzed.

Quý vị có thể bị áp đảo đến mức trở nên đờ người ra.  

95)But that’s because you’re not depending on God’s help.

Nhưng đó do quý vị không nương nhờ nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

96)Don’t ever be engaged in a confrontation without taking God with you.

Đừng bao giờ giao chiến mà không có Đức Chúa Trời ở cùng quý vị.             

97)Remember, He has already won the victory.

Hãy nhớ rằng, Ngài đã giành thắng lợi.     

98)He just wants you to claim it.

Ngài chỉ muốn quý vị công bố điều đó.                                    

99)Number two, there was a conflict.

Điều thứ hai, đó là sự xung đột.                        

SECTION B

1)     Joshua did not wait for the battle to come to him, but he took the battle to the enemy.

Giô-suê không chờ cho chiến trận xảy ra, nhưng ông chủ động chiến trận với kẻ thù.

2)     No doubt, as Joshua was marching for five days, he was thinking about the size of the enemy’s army.

Không nghi ngờ gì, Giô-suê đã tiến quân trong năm ngày, ông đang nghĩ về quy mô của quân thù.

3)     Joshua probably wondered if he was doing the right thing.

Giô-suê có lẽ đã tự hỏi liệu ông có đang làm đúng hay không.

4)     Joshua probably feared a defeat like the first battle with Ai.

Giô-suê có lẽ đã sợ một thất bại giống như trận chiến với A-hi.

5)     Joshua probably wondered if God would supernaturally intervene as He did at Jericho.

Giô-suê có lẽ đã tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có can thiệp cách siêu nhiên như Ngài đã làm tại Giê-ri-cô hay không.

6)     Certainly, God knew what Joshua was thinking and feeling and that is why, in the book of Joshua, chapter 11 verse 6, we read something very important.

Tất nhiên, Đức Chúa Trời biết điều Giô-suê đang suy nghĩ và cảm nhận và chính vì thế, trong sách Giô-suê đoạn mười một câu sáu, chúng ta đọc được một điều rất quan trọng.

7)     The Lord said to Joshua, “Do not be afraid of them, because by this time tomorrow, I will hand all of them over to you.”

Chúa phán với Giô-suê, “Chớ sợ, vì ngày mai tại giờ nầy, ta sẽ phó hết thảy chúng nó bị chết trước mặt Y-sơ-ra-ên.”

8)     My listening friend, let me tell you something of uttermost importance.

Thưa quý thính giả, tôi xin nói với quý vị một điều vô cùng quan trọng.

9)     If you forget everything I said in this series of messages, don’t forget what I’m going to tell you.

Nếu quý vị quên mọi điều tôi đã nói với quý vị trong loạt sứ điệp nầy, đừng quên điều tôi sắp nói với quý vị đây.

10)If you retreat from claiming your environment for Christ,

Nếu quý vị thối lui khỏi việc chinh phục môi trường của quý vị cho Đấng Christ,

11)if you say to yourself, “I can’t do this. I’m just one person,”

nếu quý vị tự nhủ, “Tôi không làm được điều nầy. Tôi chỉ là một con người.”

12)if you say to yourself, “My relationship with God is enough; I don’t need to witness to others,”

nếu quý vị tự nhủ, “Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời là đủ rồi, tôi không cần phải làm chứng cho người khác,”

13)if you retreat from the battle for the souls,

nếu quý vị thối lui khỏi chiến trận cho những linh hồn,         

14)it will not be long before the enemy attacks your relationship with the Lord.

Thì không lâu sau kẻ thù sẽ tấn công vào mối quan hệ của quý vị với Chúa.

15)Soon, your prayer life will fizzle out.

Sớm thôi, đời sống cầu nguyện của quý vị sẽ xẹp xuống.                        

16)Soon, your time with God and His Word will dry up.

Sớm thôi, thời gian quý vị dành cho Đức Chúa Trời và lời Ngài sẽ cạn kiệt.

17)Soon, your fellowship with other believers will become a mere social event.

Sớm thôi, mối thông công của quý vị với các tín hữu khác sẽ trở nên xã giao.

18)What I’m trying to tell you is this—

Điều tôi đang cố nói với quý vị là như thế nầy         

19)when you go on the offensive for Christ,

khi quý vị tấn công cho Đấng Christ,                                                   

20)when you are passionate for Christ,

khi quý vị sốt sắng cho Đấng Christ,                                                            

21)when you don’t wait for the battle to come to you, but take the battle into the enemy’s territories,

khi quý vị không chờ cho chiến trận đến với mình, nhưng đem chiến trận vào lãnh địa của kẻ thù,

22)you will have victory in all of the other areas of your relationship with Christ.

Quý vị sẽ giành được thắng lợi trong mọi khía cạnh của mối quan hệ của quý vị với Đấng Christ.

23)Your prayer life will be vibrant.

Lời cầu nguyện của quý vị sẽ mạnh mẽ.                                                

24)Your worship will be powerful.

Sự thờ phượng của quý vị sẽ đầy sức mạnh.

25)Your fellowship will be dynamic.

Mối thông công của quý vị sẽ năng nổ.                                    

26)Let me clarify this principle with an illustration from the physical exercise world.

Tôi xin làm rõ nguyên tắc nầy bằng một minh họa từ việc rèn luyện thể chất.

27)When you physically exercise, your body releases chemicals into your blood.

Khi quý vị tập luyện thể dục thể thao, cơ thể quý vị giải phóng những hóa chất vào trong máu.

28)These chemicals tell your brain to increase your temperature, like fever.

Những hóa chất nầy bảo bộ não phải tăng nhiệt độ cơ thể lên, giống như bị sốt.

29)Fever is your body’s way of fighting intruding bacterias and viruses

Sốt là phương pháp để cơ thể chống lại những vi khuẩn và vi-rút xâm nhập.

30)A high body temperature helps strengthen your body’s defense system.

Thân nhiệt cao giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

31)So let me put it simply this way.

Tôi xin giải thích đơn giản như thế nầy.              

32)Physical exercise puts you on the offensive.

Rèn luyện thể chất đưa quý vị vào thế tấn công.

33)So you don’t have to wait for illness in order to fight the viruses.

Vì vậy quý vị không cần phải chờ cho bệnh tật đến để chống lại vi-rút.

34)In the same way, when you go on the offensive to campaign for the souls of people,

Cũng giống như vậy, khi quý vị tấn công trong chiến dịch vì linh hồn con người,

35)you will have victory ahead of time.

Quý vị sẽ giành chiến thắng trước.                                       

36)You will have a strong spiritual immune system.

Quý vị sẽ có một hệ thống miễn dịch thuộc linh mạnh mẽ.

37)God is giving us a vision for the future and we find it in the book of Joshua, chapter 11 verse 6.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khải tượng cho tương lai và chúng ta tìm thấy khải tượng đó trong sách Giô-suê đoạn mười một câu sáu.

38)God says, “Don’t be afraid of them.

Đức Chúa Trời phán, “Chớ sợ,                   

39)Tomorrow I’ll give you victory.”

Vì ngày mai tại giờ nầy, ta sẽ phó hết thảy chúng nó bị chết trước mặt Y-sơ-ra-ên.”

40)And God kept His promises to His people and they had complete victory.

Và Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài với dân sự và họ đã giành thắng lợi tuyệt đối.

41)Which brings me to the third point—there was a conquest.

Điều nầy đem chúng ta đến với điểm thứ ba- đó là sự chinh phục.

42)The conquest itself did not happen immediately.

Bản thân cuộc chinh phục không xảy ra ngay lập tức.

43)The conquest required perseverance, persistence, and dedication by God’s people.

Sự chinh phục đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, và tận tâm của dân sự Đức Chúa Trời.

44)Joshua knew that God had given him the victory.

Giô-suê biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông chiến thắng.                   

45)All Joshua needed to do was to persevere until he experienced it.

Tất cả những điều Giô-suê cần làm là kiên nhẫn cho đến khi ông kinh nghiệm được chiến thắng đó.

46)And God eventually brought His people into the land of promise.

Và cuối cùng Đức Chúa Trời đã đem dân sự Ngài vào đất hứa.

47)He took them across the river Jordan and over the walls of Jericho.

Ngài đã đem họ qua sông Giô-đanh và vượt qua tường thành Giê-ri-cô.

48)My listening friend, I want to tell you something very, very important.

Thưa quý thính giả, tôi muốn nói với quý vị một điều hết sức quan trọng.

49)God took His people across the river Jordan and over the walls of Jericho,

Đức Chúa Trời đã đem dân sự Ngài qua sông Giô-đanh và những vách thành Giê-ri-cô,

50)and He did not do so so that His children may be defeated, but that they may have the complete victory.

Và Ngài không làm như vậy để con cái Ngài bị thất bại, nhưng để họ có được thắng lợi tuyệt đối.

51)And God wants the same victory for all of you, my listening friends.

Và Đức Chúa Trời muốn dành cùng một chiến thắng đó cho tất cả quý vị, thưa quý thính giả.

52)So I tell you this as I conclude,

Để kết luận tôi xin nói với quý vị điều nầy,

53)settle for nothing less than complete victory.

Đừng tìm kiếm điều gì khác ngoài chiến thắng tuyệt đối.

54)Pray for nothing less than complete victory.

Đừng cầu nguyện cho điều gì kém hơn chiến thắng tuyệt đối.

55)And when the battle heats up,

Và khi chiến sự nóng bỏng,                                       

56)claim nothing less than the complete victory.

Đừng công bố điều gì khác hơn là chiến thắng tuyệt đối.

57)When the enemy appears to be strong and powerful, dig your heels in for complete victory.

Khi kẻ thù xuất hiện mạnh mẽ và đông đảo, đừng chùn bước để dành chiến thắng tuyệt đối.

58)And when Satan attacks you, take the battle to God and He will give you complete victory.

Và khi Sa-tan tấn công quý vị, hãy giao trận chiến cho Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho quý vị chiến thắng tuyệt đối.

59)Until next time, I wish you God’s richest blessing.

Hẹn gặp lại lần sau.  Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

                                                                              

LỜI KẾT: Chiến trận thuộc linh diễn ra hằng ngày, hằng giờ cho mỗi Cơ-đốc nhân. Chúng ta rất dễ nao núng khi nhìn thấy lực lượng hùng hậu của kẻ thù. Nhưng nếu biết nhìn lên Chúa của các đạo quân thiên đàng, chúng ta sẽ sẵn sàng công bố thắng lợi tuyệt đối vì Ngài đã phán rằng: hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
   Đăng nhập | Đăng ký