You want me to do what ?- Part 10 of 12

ENGLISH TRANSCRIPT FOR DUAL LANGUAGE BROADCAST

 

Leading the Way with Dr. Michael Youssef

 

“YOU WANT ME TO DO WHAT?”

Part 10 of 12

 

LỜI GIỚI THIỆU: Có nhiều người đã sống một cuộc đời hết sức thú vị.  Họ đi từ thử thách nầy đến thử thách khác và họ ưa thích những cuộc phiêu lưu để làm cho cuộc đời mình trở thành có ý nghĩa.  Đây là loại người luôn luôn cảm thấy bồn chồn khi phải ở lâu một nơi nào đó, làm việc lâu trong một cương vị nào đó.  Đối với họ, sự thay đổi đồng nghĩa với sự phát triển.  Một vài người trong số nầy có thể viết lại những hồi ký cho người khác đọc với sự phấn khích cao độ. Một số người khác đã làm nên lịch sử và để lại nhiều dấu ấn trên chính trường thế giới; đúng theo quan điểm “anh hùng tạo thời thế.”  Nếu trong Kinh Thánh Cựu Ước, thời đánh chiếm đất hứa, Ca-lep chịu khó viết lại một tập hồi ký thì có lẽ đó là sách thuộc loại bán chạy nhất thời bấy giờ.  Ông không phải là một vị anh hùng tạo nên thời thế, mà cũng không phải thời thế đó khiến ông trở thành anh hùng. Xét về mặt thiêng liêng, thì ông đơn giản chỉ là một người có đức tin mà thôi. Cuộc đời ông là một chuỗi những ngày phiêu lưu kỳ thú, thậm chí đến khi tuổi đã cao, ông vẫn không nản lòng trước các thách thức mà thanh niên cũng không dám mơ sẽ vượt qua.  Ông cảm thấy thật vô cùng sung sướng khi dự phần trong việc đánh chiếm phần cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chính ông.  Kẻ thù đông và mạnh.  Thành lũy của họ thì kiên cố.  Ca-lep không có gì khác ngoài ra Đức Chúa Trời mà ông luôn luôn tin cậy.  Vì tin rằng Chúa ban cho mình phần sản nghiệp đó, ông đã bước vào, đuổi cư dân ở đó đi mà công bố quyền sở hữu của mình tại đó. Xã hội thật phức tạp.  Có những người như thế nầy thì lại cũng có những người như thế khác.  Có những người chịu khó dấn thân mà cũng có những người chỉ cầu an, vụ lợi cá nhân mà thôi.  Ngược lại với Ca-lep có bảy chi phái Y-sơ-ra-ên không chịu bước vào nhận lấy phần sản nghiệp Chúa đã ban cho họ.  Đó là những người thiếu sự kiên trì. Họ muốn bỏ cuộc.  Họ chỉ chờ có ai đó làm sẵn mọi sự cho mình.  Còn chính họ thì không muốn tiến tới.  Đây không phải là tinh thần mà Cơ-đốc nhân nên có.  Nếu quý vị thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, quý vị phải tiến tới trong linh trình của mình để sở hữu những ơn phước lớn lao Đức Chúa Trời đã dành sẵn. Sứ điệp hôm nay nhắc nhở quý vị về mọi điều đó.

SECTION A

1)     Hello, listening friends, and welcome to this broadcast.

Xin kính chào quý thính giả, và xin có lời hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh nầy.                    

2)     It is the tenth in our series of messages taken from the book of Joshua in the Old Testament.

Đây là sứ điệp thứ mười trong loạt sứ điệp lấy từ sách Giô-suê trong Kinh Thánh Cựu Ước.

3)     In this series, we are learning how to follow the Lord.

Trong loạt sứ điệp nầy, chúng ta đang học biết làm thế nào để đi theo Chúa.

4)     And sometimes, when the Lord calls us, we ask, “You want me to do what?”

Và đôi lúc, khi Chúa kêu gọi chúng ta, chúng ta hỏi rằng, "Ngài muốn con làm gì?"

5)     And here are some of the answers that we have learned so far.

Và đây là một số câu trả lời mà chúng ta đã học được cho đến giờ phút nầy

6)     Answer number one,

Câu trả lời thứ nhất,                                                                     

7)     step up to God’s calling in your life.

Tiến lên theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời trong đời sống quý vị.

8)     Answer number two,

Câu trả lời thứ hai,                                                                          

9)     go into the enemy’s territories and share Christ.

Tiến vào lãnh địa của kẻ thù và chia sẻ về Đấng Christ.

10)Answer number three,

Câu trả lời thứ ba,                                                                           

11)cross the river of impossibility in your life with God’s supernatural help.

Băng qua dòng sông của những điều bất khả trong đời sống quý vị nhờ sự giúp đỡ siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

12)Answer number four is yield to God’s plan.

Câu trả lời thứ tư là vâng phục đối với kế hoạch của Đức Chúa Trời.

13)Answer number five, stay with God’s program by completely trusting Him.

Câu trả lời thứ năm, cứ tuân thủ chương trình của Đức Chúa Trời bằng cách tin cậy Ngài hoàn toàn.

14)Answer number six is learn from your mistakes.

Câu trả lời thứ sáu là học hỏi từ những lỗi lầm của quý vị.                 

15)Answer number seven is know how to pray.

Câu trả lời thứ bảy là biết cầu nguyện như thế nào.                                             

16)Answer number eight is claim the complete victory that God has already won for you.

Câu trả lời thứ tám là công bố chiến thắng tuyệt đối mà Đức Chúa Trời đã chiến thắng cho quý vị rồi.

17)Answer number nine is trust in the cosmic real estate developer with the territory He has given to you.

Câu trả lời thứ chín là tin cậy nơi nhà phát triển bất động sản vũ trụ với vùng lãnh thổ mà Ngài đã ban cho quý vị.

18)And today, we will learn about answer number ten—

Và hôm nay, chúng ta sẽ học về câu trả lời thứ mười.                                 

19)claim your inheritance.

Nhận lấy phần sản nghiệp của quý vị.                                    

20)If you have your Bible with you, please look with me at Joshua chapter 18-21.

Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin cùng xem với tôi trong Giô-suê từ đoạn mười tám đến đoạn hai mươi mốt.

21)I hope that after this broadcast that you will read these chapters.

Tôi hy vọng rằng sau chương trình phát thanh nầy quý vị sẽ đọc những đoạn Kinh Thánh nầy.

22)So let me begin with asking you a question.

Tôi xin được bắt đầu bằng cách hỏi quý vị một câu hỏi.

23)Do you know what is the easiest thing in the world to do?

Quý vị có biết điều dễ làm nhất trên thế giới nầy là gì không?

24)Have you got the answer yet?

Quý vị đã có câu trả lời chưa?                                                             

25)Quitting.

Đó là bỏ cuộc.                                                                      

26)Quitting does not take effort or time.

Bỏ cuộc thì không cần nỗ lực hay thời gian.                         

27)Quitting does not cost anything or require much thinking.

Bỏ cuộc thì không cần phải trả giá nào hay đòi hỏi nhiều suy tư.

28)It is very easy to just say, “This is too hard. I’m quitting.”

Nói như thế nầy thì hết sức dễ: “Việc nầy khó quá. Tôi bỏ cuộc đây.”

29)Or, “This is too frightening. I’m quitting.”

Hay, “Điều nầy đáng sợ quá. Tôi bỏ cuộc đây.”            

30)So it is the easiest thing in the world.

Vì vậy đó là điều dễ làm nhất trên thế giới nầy.

31)Please look with me at Joshua chapter 18 verses 1-4.

Xin cùng xem với tôi trong Giô-suê đoạn mười tám từ câu một đến câu bốn.

32)Let’s read these together.

Xin chúng ta cùng đọc với nhau.                                                    

Cả hội chúng dân Y-sơ-ra-ên nhóm hiệp tại Si-lô, và lập hội mạc tại đó: xứ đều phục trước mặt họ. Nhưng trong dân Y-sơ-ra-ên còn lại bảy chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giô-suê bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: các ngươi lần lữa cho đến chừng nào, không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi? Hãy chọn từng chi phái ba người, rồi ta sẽ sai đi; các người nầy sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta.

33)What is happening here in this passage?

Điều gì đang xảy ra trong phân đoạn nầy?                                                          

34)We see that the people of God were quitting.

Chúng ta thấy rằng dân sự của Đức Chúa Trời đang muốn bỏ cuộc.      

35)Why is Joshua exasperated and frustrated with the people of God?

Tại sao Giô-suê bực tức và nổi giận với dân sự của Đức Chúa Trời?

36)Look at verse 3.

Hãy xem trong câu ba.                                                                  

37)“How long will you be slack to go in and take possession of the land?”

“Các ngươi lần lữa cho đến chừng nào, không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi?”

38)The people of God, up to this point, have experienced many blessings from God.

Dân sự của Đức Chúa Trời, cho đến thời điểm nầy, đã kinh nghiệm rất nhiều ơn phước từ nơi Đức Chúa Trời.

39)Why, then, are they hesitating now?

Vậy tại sao bây giờ họ còn chần chừ?                

40)Over the past nine messages in this series, we have seen God powerfully and supernaturally guiding His people.

Qua chín sứ điệp vừa rồi trong loạt sứ điệp nầy, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài cách quyền năng và siêu nhiên.

41)They supernaturally crossed the river Jordan.

Họ đã băng qua sông Giô-đanh cách siêu nhiên.                       

42)They supernaturally demolished the walls of Jericho.

Họ đã phá đổ những vách thành của Giê-ri-cô cách siêu nhiên.

43)They supernaturally received a complete victory over their enemies.

Họ đã nhận được chiến thắng tuyệt đối trên kẻ thù một cách siêu nhiên.

44)And then in the last message, we saw them dividing the Promised Land among their tribes.

Và rồi trong sứ điệp gần đây nhất, chúng ta thấy họ đang phân chia Đất Hứa giữa vòng các chi phái.

45)And that’s where we left their story in the last message.

Và đó là nơi chúng ta tạm dừng câu chuyện lại trong sứ điệp trước.

46)Joshua was dividing the land based on each tribe’s faithfulness.

Giô-suê phân chia đất dựa trên sự trung tín của mỗi chi phái.

47)And after all of the struggles, we would expect the people to easily claim their inheritance.

Và sau những sự đấu tranh, chúng ta nghĩ rằng dân sự sẽ dễ dàng nhận phần sản nghiệp của mình.

48)But like many people, they began to quit before the job was accomplished.

Nhưng giống như nhiều người, họ bắt đầu bỏ cuộc trước khi công việc được hoàn thành.

49)God’s people began to quit before they actually took possession of the Promised Land.

Dân sự của Đức Chúa Trời bắt đầu bỏ cuộc trước khi họ thực sự sở hữu Đất Hứa.

50)Seven of the tribes had become used to a nomadic lifestyle and they would not take their inheritance.

Bảy chi phái đã quen với lối sống du cư và họ không muốn nhận phần sản nghiệp của mình.

51)The inheritance had been given to them, but they were willing to settle for less than their rightful amount.

Phần sản nghiệp đã được ban cho họ, nhưng họ sẵn lòng định cư trong một phần đất nhỏ hơn phần họ đáng được.

52)My listening friends, I have met so many people who live mediocre Christian lives.

Thưa quý thính giả, tôi đã gặp rất nhiều người sống một đời sống Cơ đốc nhân tầm thường.

53)They live in sin and disobedience.

Họ sống trong tội lỗi và sự không vâng lời.        

54)People around them cannot tell if they were Christians.

Những người xung quanh họ không nhận biết họ là những Cơ đốc nhân.

55)They have come so far in their Christian life, but then they quit, spiritually speaking.

Họ đã đi rất xa trong đời sống Cơ đốc nhân của họ, nhưng rồi họ bỏ cuộc về mặt thuộc linh.

56)These believers have access to a feast, but they only eat the scraps.

Những tín đồ nầy đã đến được bữa tiệc, nhưng họ chỉ ăn những mảnh vụn.

57)They have access to the palace, but they live in a spiritual ghetto.

Họ đã đến được cung điện, nhưng họ lại sống trong những khu ổ chuột thuộc linh.

58)They have been given the power to reclaim their environment for Christ, but they choose to deny their rightful inheritance.

Họ đã được ban cho năng quyền để cải hóa môi trường của mình cho Đấng Christ, nhưng họ đã lựa chọn từ bỏ phần thừa kế hợp pháp của mình.

59)Do you know why?

Quý vị có biết tại sao không?                                                      

60)Because quitting is easy.

Bởi vì bỏ cuộc thì rất dễ.                                                    

61)Do you know how Joshua got the people of God to persist and claim their inheritance?

Quý vị có biết Giô-suê đã làm thế nào để khiến dân sự vững vàng và nhận phần sản nghiệp của họ không?

62)He knew the importance of worship to inspire God’s people into action.

Ong biết tầm quan trọng của sự thờ phượng để khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời bước vào hành động.

63)Joshua understood that worship uplifts God’s people and challenges them to follow God.

Giô-suê hiểu rằng sự thờ phượng vực dậy dân sự của Đức Chúa Trời và thách thức họ đi theo Ngài.

64)So in verse 1 of chapter 18, Joshua gathered them to worship in Shiloh.

Vì vậy trong câu một của đoạn mười tám, Giô-suê đã tụ họp họ lại để thờ phượng tại Si-lô.

65)My listening friend, when you go to church to worship,

Thưa quý thính giả, khi quý vị đến nhà thờ để thờ phượng,             

66)that church is not your mission field.

Thì nhà thờ đó không phải là cánh đồng truyền giáo của quý vị.

67)Your mission field begins the moment you walk out of the church.

Cánh đồng truyền giáo của quý vị bắt đầu vào lúc quý vị bước ra khỏi nhà thờ.

68)Worship is very important.

Sự thờ phượng hết sức quan trọng.                       

69)Worship will challenge and prod you.

Sự thờ phượng sẽ thách thức và thúc giục quý vị.                    

70)Worship will convict and equip you.

Sự thờ phượng sẽ xác quyết và trang bị cho quý vị.                  

71)Worship will encourage you and motivate you.

Sự thờ phượng sẽ khích lệ quý vị và thúc đẩy quý vị.                       

72)Worship will strengthen and empower you.

Sự thờ phượng sẽ đem lại sức mạnh và tăng năng lực cho quý vị.

73)It will give you all you need for going into the mission field and claiming your inheritance of the Lord.

Điều đó sẽ đem lại cho quý vị tất cả những gì quý vị cần để đi vào cánh đồng truyền giáo và chinh phục phần sản nghiệp của quý vị cho Chúa.

74)Who are the inheritants of the Lord?

Ai là những phần sản nghiệp của Chúa?                                                     

75)Your territories, your opportunities, your coworkers and your neighbors—these are all the inheritance of the Lord.

Những vùng lãnh thổ, những cơ hội, bạn đồng nghiệp và hàng xóm của quý vị- đó chính là phần sản nghiệp của Chúa.

76)All of the people you meet every day who desperately need to know that Jesus saves, from the lowest people in society to the highest.

Tất cả những ai quý vị gặp mỗi ngày mà lại tuyệt vọng cần biết Cứu Chúa Giê-xu, từ những người thấp hèn nhất cho đến những người cao sang nhất trong xã hội.

77)These are all the inheritance of the Lord.

Đó chính là phần sản nghiệp của Chúa.                    

78)Will you go and tell them about Jesus?

Quý vị sẽ đi và nói với họ biết về Chúa Giê-xu chứ?                                       

79)Now Joshua knew the power of worship would strengthen the people to claim their inheritance.

Bây giờ Giô-suê biết sức mạnh của sự thờ phượng sẽ khiến họ mạnh mẽ để chinh phục phần sản nghiệp của mình.

80)So as God’s people gathered for worship, Joshua, in essence, told them, “Don’t let your inheritance go unclaimed.”

Vì vậy khi dân sự của Đức Chúa Trời tập trung lại để thờ phượng, Giô-suê, về cốt yếu, đã bảo họ, “Đừng để phần sản nghiệp của các ngươi không được chinh phục.”

81)“Don’t let your call from God go to waste.”

“Đừng để sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên các ngươi bị phí hoài.”                      

82)“Don’t let the busyness of this world keep you from your primary activity of reconciling people to God.”

“Đừng để sự bận rộn của thế gian nầy cầm giữ các ngươi khỏi hoạt động chính yếu là giải hòa mọi người với Đức Chúa Trời.”

83)“Don’t let the weariness of this world cause you to quit being an ambassador of Jesus Christ.”

“Đừng để sự mòn mỏi của thế gian nầy khiến cho các ngươi bỏ cuộc trong công tác làm đại sứ của Đức Chúa Giê-xu Christ.”

84)In chapter 18 verse 3, Joshua is pleading with the people,

Trong đoạn mười tám câu ba, Giô-suê đang tha thiết kêu gọi dân sự,

85)“How long will you put off taking that which the Lord has already given you?”

“Các ngươi lần lữa cho đến chừng nào, không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi?”

86)Joshua warns them that every day they do not claim their inheritance, the enemy, which had been driven out, could return and regain control of the land.

Giô-suê cảnh báo họ rằng ngày nào họ còn chưa chinh phục phần sản nghiệp của mình, thì kẻ thù, vốn đã bị đuổi ra, có thể sẽ trở lại và tái chiếm vùng đất.

87)In Matthew 12:45, Jesus gives us a very important warning,

Trong Ma-thi-ơ đoạn mười hai câu bốn mươi lăm, Chúa Giê-xu cho chúng ta một lời cảnh báo quan trọng,

88)that when an evil spirit leaves a person’s heart,

rằng khi một khi một tà linh rời khỏi tấm lòng một người,

89)and that person’s heart is not filled with the Holy Spirit,

và nếu tấm lòng người đó không được chiếm hữu bởi Đức Thánh Linh,

90)the evil spirit will come back, but not alone.

Thì tà linh đó sẽ trở lại, nhưng không phải một mình.

91)It will bring with it seven more evil spirits.

Nó sẽ mang về với nó bảy tà linh nữa.                                               

92)I’ve seen people who went through an emotional repentance,

Tôi đã từng thấy những người trải qua một sự ăn năn về cảm xúc,

93)but they never claimed any of their inheritance.

Nhưng họ chưa bao giờ chinh phục phần nào trong sản nghiệp của họ.

94)They never claimed their power over sin.

Họ chưa bao giờ công bố sức mạnh trên tội lỗi.  

95)They never claimed their power over temptation.

Họ chưa bao giờ công bố sức mạnh trên cám dỗ.           

96)And it was just a matter of time before their lives are reoccupied.

Và đó chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi đời sống họ bị tái chiếm.

97)Reoccupied by powerful evil spirits that cause them to resent and resist anyone who speaks the truth to them.

Bị tái chiếm bởi những tà linh hùng mạnh sẽ khiến cho họ oán hận và chống đối lại bất cứ ai nói về lẽ thật cho họ.

98)That is why Joshua is crying out to God’s people, “Do not let one more day go by without you claiming your rightful inheritance.”

Chính vì thế Giô-suê đã gào khóc với dân sự của Đức Chúa Trời, “Đừng để một ngày nào trôi qua mà không chinh phục phần sản nghiệp hợp pháp của các ngươi nữa.”

99)And in the same way, my listening friend, I can say to you,

Và cũng giống như vậy, thưa quý thính giả, tôi có thể nói với quý vị,

SECTION B

1)     you must occupy your rightful place as an ambassador of Christ,

quý vị phải chiếm lấy địa điểm hợp pháp của mình với tư cách là một đại sứ cho Đấng Christ,

2)     your rightful victory in Christ,

chiến thắng hợp pháp của quý vị trong Đấng Christ,

3)     your rightful authority from Christ,

thẩm quyền hợp pháp của quý vị từ Đấng Christ,                                   

4)     your rightful power in Christ,

sức mạnh hợp pháp của quý vị trong Đấng Christ,                        

5)     your rightful inner filling of the Holy Spirit.

Sự đổ đầy Thánh Linh hợp pháp trong lòng quý vị.                      

6)     And then you make that claim every single day.

Và rồi quý vị công bố điều đó từng ngày một.                                           

7)     Let me conclude today’s message with a story about the explorer, Christopher Columbus.

Tôi xin kết luận sứ điệp hôm nay bằng một câu chuyện về nhà thám hiểm Christopher Columbus.

8)     Columbus struggled for years to gain an audience with Queen Isabella of Spain.

Columbus đã đấu tranh nhiều năm mới khiến cho nữ hoàng I-sa-bên của Tây Ban Nha chịu lắng nghe.

9)     But she did not want to waste her time talking to him about his foolish dreams.

Nhưng bà không muốn phí thời gian nói chuyện với ông về những mơ ước ngốc nghếch của ông.

10)But Christopher Columbus persisted and never quit.

Nhưng Christopher Columbus đã kiên trì và không hề bỏ cuộc.

11)Eventually, the Queen listened to his request for ships, money, and supplies.

Cuối cùng, nữ hoàng đã chấp thuận yêu cầu của ông về tàu thuyền, tiền bạc và các nguồn tiếp liệu.

12)And she appointed a committee to study his request.

Và bà đã chỉ định một hội đồng để nghiên cứu các yêu cầu của ông.

13)After five years, the committee decided Columbus’ idea was impossible.

Sau năm năm, hội đồng đó đã quyết định ý tưởng của Columbus là bất khả thi.

14)But even then, Columbus would not give up.

Nhưng thậm chí khi đó, Columbus cũng không bỏ cuộc.

15)So the second committee met for a year and decided that his proposal was too expensive.

Vì thế hội đồng thứ hai họp trong một năm và đã quyết định rằng đề xuất của ông quá tốn kém.

16)But Columbus would not quit.

Nhưng Columbus vẫn không bỏ cuộc.                                    

17)Finally, the Queen gave Columbus his needed materials just to dispose of that persistent dreamer.

Cuối cùng, nữ hoàng đã ban cho Columbus những vật dụng cần thiết chỉ để tránh phiền phức với con người mơ tưởng nhưng kiên định nầy.

18)And can you imagine how different the world would have been if Columbus had not persisted?

Và quý vị có thể tưởng tượng thế giới sẽ khác biệt như thế nào nếu Columbus đã không kiên trì?

19)My listening friend, remember this statement.

Thưa quý thính giả, hãy nhớ lời tuyên bố nầy.                                             

20)When you face resistance, try persistence.

Khi quý vị đối mặt với trở ngại, hãy cố kiên trì.             

21)Just think about this—

Hãy suy nghĩ về điều đó.                                                  

22)where would you and I be if God had given up on us?

Tôi và quý vị sẽ ở đâu nếu Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng ta?         

23)Most of us would not be listening to this program.

Hầu hết chúng ta sẽ không lắng nghe chương trình nầy.                                         

24)Listen to the words of Joshua again in chapter 18 verse 3.

Hãy lắng nghe những lời của Giô-suê trong đoạn mười tám câu ba một lần nữa.

25)“How long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord, the God of your fathers, has given you?”

“Các ngươi lần lữa cho đến chừng nào, không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi?”

26)And as you continue to claim your inheritance,

Và khi quý vị tiếp tục chinh phục phần sản nghiệp của mình,

27)I look forward to connecting with you next time.

Tôi mong chờ được kết nối với quý vị lần tới.           

28)And until then, I wish you God’s richest blessing.

Và cho đến khi đó, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật trên quý vị.

 

LỜI KẾT:  Đúng như lời mục sư diễn giả đã trình bày, bỏ cuộc thì bao giờ cũng dễ hơn là kiên trì tiến bước.  Người ta không cần phải làm gì để bỏ cuộc.  Chỉ đơn giản bỏ cuộc là bỏ cuộc.  Chỉ có một điều mà người bỏ cuộc thường làm. Đó là hối tiếc trong suốt phần đời còn lại vì mình đã là người bỏ cuộc.  Dĩ nhiên, là con người, chúng ta có thể phần nào thông cảm với những người đã bỏ cuộc. Có thể trong một số trường hợp nào đó, có người đã bỏ cuộc vì họ không còn đủ sức để đi xa hơn nữa.  Nhưng chúng ta cũng phải thấy đáng tiếc vì có nhiều người đã bỏ cuộc quá sớm.  Như chúng ta đã nghe trong chương trình phát thanh hôm nay, một số bộ tộc Y-sơ-ra-ên đã bỏ cuộc quá sớm và không cần thiết.  Những thành trì chính đã bị chinh phục, vùng đất còn lại được giao cho họ tiếp tục đánh chiếm, với một số trở ngại không còn lớn như xưa.  Nhưng họ đã chần chừ.  Họ sợ hãi khi phải tiến vào chiếm lấy vùng đất xa lạ đó làm sản nghiệp mà không có Giô-suê hay Ca-lep đi cùng.  Xét cho cùng, họ bỏ cuộc vì họ thiếu đức tin nơi Chúa.  Chính vì thế, Giô-suê đã triệu tập dân chúng nhóm lại tại Si-lô để thờ phượng Chúa.  Tại đó họ nghe lời của Chúa và được thúc giục hành động theo lời Chúa.  Sự thờ phượng Chúa đem lại sự tăng trưởng đức tin cho người thờ phượng.  Nhưng sau đó họ phải đi ra sống bởi đức tin đó.  Chúng ta biết câu chuyện tiếp theo là các bộ tộc nầy đã ra đi, nhận lấy phần sản nghiệp của mình đúng như Giô-suê đã chỉ thị cho họ. Họ đã bỏ cuộc vì họ thiếu đức tin và lòng kiên trì. Ngày nay, có nhiều Cơ-đốc nhân cũng đã bỏ cuộc quá sớm trong khi họ có thể làm nhiều việc cho Chúa của mình.  Nếu chúng ta vì sự an nhàn của cá nhân mình mà trở nên thụ động, thì sớm muộn gì chúng ta sẽ trở thành đối tượng tấn công của ma quỉ.  Nhưng nếu chúng ta vui lòng đi ra theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, công bố phần sản nghiệp Chúa đã giao cho mình, thì chúng ta khiến cho kẻ thù không còn đất để tồn tại.  Có lẽ một số người đã thất bại trong cuộc sống chứng nhân cho Đấng Christ giữa trần gian vì họ đã bỏ cuộc.  Cánh đồng truyền giáo được Đấng Christ giao cho chúng ta giữa trần gian nầy cần tiếp tục được khai phá và gieo hạt.  Hãy trung tín làm trọn công tác Chúa giao và để kết quả cho chính Ngài lo liệu.  Đừng nản lòng mà bỏ cuộc.  Đến kỳ chúng ta sẽ gặt lấy vụ mùa xứng đáng của mình.

 


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Portrait of Grace - part 08 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 08
Portrait of Grace - part 07 of 08 Chân dung của Ân Điển - Phần 07
Portrait of Grace - part 06 of 08 Chân dung ân điển - Phần 06
Portrait of Grace - part 05 of 08 Chân dung ân điển - Phần 05
Portrait of Grace - part 04 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 04
Portrait of Grace - part 03 of 08 Chân dung Ân Điển - Phần 03
   Đăng nhập | Đăng ký